BIEG Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Bieg z okazji Święta Wojska Polskiego połączony z XXIV Biegiem Niepodległości

 • Start - godz. 8:40
 • Dystans - 7 km

START - Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, Podwale, Tkacka, Piotra Skargi, Staszica, Plac Konstytucji 3 Maja, Wisłocza, Legionów, Rondo Solidarności, Podwale, Tkacka, Piotra Skargi, Staszica, Plac Monte Cassino, Wojska Polskiego, Rondo HDK, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Wieniawskiego, Szopena, Bursaki, Hala Sportowo-Widowiskowa - META.

Link do regulaminu

https://mosirkrosno.pl/aktualnosci-lekkoatletyka/3125-zapisy-do-biegu-z-okazji-swieta-wojska-polskiego-i-marszu-nordic-walking.html

 

__________________________________________________________________________________________________________

WYCIECZKA - Wrocław, Dolny Śląsk – 3 dni

Przedstawiamy do zapoznania propozycję programu wycieczki, organizowanej dla członków Regionu IPA Krosno wspólnie z Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym "Floratur" z Rymanowa Zdroju.

          Program oraz koszty jego realizacją mogą ulec zmianie, w zależności od liczby osób chętnych do wzięcia udziału w wycieczce i realizowanych atrakcji.

      W celu dokonania zapisu na wycieczkę, proszę kontaktować się z Przewodnicząca Regionu IPA Krosno, kol. Beatą Raus pod numerem telefonu 725 041 576. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 26 lipca br.

 Wrocław, Dolny Śląsk – 3 dni

 Termin: 10-12.09.2021

 Wyjazd godzina 1:00 w nocy

Dzień 1: Przyjazd do Wrocławia, spacer po centrum Wrocławia, uniwersytet Wrocławski, Panorama Racławicka, Park Szczytnicki, przejazd na nocleg i obiadokolację połączoną z wieczorkiem integracyjnym.

 Dzień 2: śniadanie, Świdnica - Świątynia Pokoju, starówka, przejazd na Zamek Książ – zwiedzanie, kompleks Rise – Osówka, obiad, wieczór do dyspozycji grupy.

 Dzień 3: śniadanie, Zabytkowa Kopalnia w Nowej Rudzie, wejście na Szczeliniec Wielki, obiad, wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd około godziny 24:00.

 Świadczenia: 2 noclegi, wyżywienie (1 obiad, 2obiadokolacje, 2 śniadania),pilot, przewodnik lokalny, zestaw audio guide, wieczorek integracyjny.

 Wartość usługi: 440 zł.

 Dodatkowo płatne:

 - Transport + opłaty + kierowcy około 60 zł.

 - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:

 - Panorama Racławicka – 30 zł.,

 - ogród japoński – 5 zł.

 - uniwersytet – 10 zł.

           - Zamek Książ – 39 zł.

 - świątynia Pokoju – 10 zł.

 - Szczeliniec – 12 zł.

 Razem około 105 zł.

 Dodatkowe informacje:

 Biuro FLORATUR

 Grzegorz Wojtoń - 605 050 453

 


 

ZNIŻKI DLA IPA Z ZAKRESU KOSMETYKI ORAZ MASAŻU - KOSMED KROSNO

 

 

 

KOSMED KROSNO

ZNIŻKI DLA IPA Z ZAKRESU KOSMETYKI ORAZ MASAŻUGabinet KOSMED MASAŻ & KOSMETYKA powstał w 2013 roku i znajduje się w Krośnie na ulicy Jana Lenarta 11. Oferuje usługi takie jak masaż klasyczny, relaksacyjny, bańką chińska, terapię walki z bólem.


Usługi z zakresu kosmetyki profesjonalnej od pielęgnacji dłoni i stóp po zabiegi na twarz i ciało, opalanie natryskowe oraz depilację laserową.


Gabinet świadczy zniżkowe usługi dla członków International Police Association oraz osób uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” posiadających ważne legitymacje członkowskie tego stowarzyszenia.


Na usługi masażu będzie udzielana 50% zniżka, natomiast na usługi kosmetyczne 30% zniżka. Zniżek nie łączy się z innymi promocjami.

 

___________________________________________________________________

WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 10/2020, podjętą przez Walne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Krosno w dniu 17 lutego 2020 roku ustalono wysokość dodatkowej składki członkowskiej.

W związku z powyższym, od dnia 01.01.2021 roku wysokość składki członkowskiej IPA Region Krosno wynosi 80 złotych.

                                                                                    Prezydium

                                                                               IPA Region Krosno

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IPA REGION KROSNO

 

 

REGULAMIN

 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

IPA REGION KROSNO

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji oraz sposób działania Walnego Zgromadzenia członków IPA Region Krosno Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

 1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska.

 2. Regionie – należy przez to rozumieć IPA Region Krosno.

 3. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną IPA Region Krosno,

 4. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Regionu IPA.

 5. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie członków IPA Region Krosno.

 6. Statucie – należy przez to rozumieć obowiązujący Statut Sekcji Polskiej.

 7. Członku Regionu– należy przez to rozumieć członka IPA Region Krosno posiadającego prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz IPA Region Krosno.

 

§ 3

 

 1. Walne Zgromadzenie działa jako najwyższa władza Regionu na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku, ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

 2. Walne Zgromadzenie ma za zadanie sprawowanie kontroli nad Prezydium i Komisją Rewizyjną, regulowanie ich kompetencji oraz recenzowanie poczynań, a także wytyczanie głównych kierunków działań i sprawowanie bezpośredniej władzy nad Regionem.

 3. Walne Zgromadzenie Wyborcze zwołuje się przed upływem 4-letniej kadencji.

 4. Z ważnych przyczyn uniemożliwiających zwołanie zebrania wyborczego Walne Zebranie członków może przedłużyć kadencję statutowych organów Regionu do 3-ch miesięcy.

 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze powinno się odbyć się w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

 6. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia zawarte są w § 31a Statutu.

 

 

 

 

 

Powoływanie do pracy

 

§ 4

 

 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

 2. Zebrania członków Regionu są prawomocne, jeśli zaproszono na nie zgodnie z wymogami Regulaminu. Prawomocność zebrania nie jest w tym przypadku zależna od liczby członków przybyłych na zebranie.

 3. Na Walne Zgromadzenie należy kierować zaproszenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sekcji Polskiej IPA oraz zasadami określonymi przez Prezydium w drodze uchwały.

 4. Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia może być każdy członek Regionu, przedstawiciel Prezydium Zarządu PGW, zaproszone osoby posiadające status „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” rekomendowane przez Region oraz inne osoby zaproszone przez Prezydium.

 5. Przedstawiciel Prezydium Zarządu PGW, zaproszeni „Zasłużeni dla IPA Sekcja Polska”, oraz pozostali goście biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 6. Każdy członek zwyczajny Regionu ma prawo do jednego głosu.

 7. Członkowie zwyczajni biorą osobiście udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym. Nie dopuszcza się ustanawiania przez członków zwyczajnych pełnomocników do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 8. Członek Regionu uprawniony do głosowania potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisanie listy uczestników Walnego Zgromadzenia.

 9. Warunki i zasady wyboru delegatów na Zebranie Delegatów, osób do statutowych organów Regionu określa Ordynacja Wyborcza Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej.

 

§ 5

 

 1. Termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia ustala Prezydium.

 2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Prezydium.

 3. O terminie i miejscu obrad Prezydium należy kierować zaproszenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sekcji Polskiej IPA oraz zasadami określonymi przez Prezydium, tj. co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w formie:

  1. pisemnej (papierowej),

  2. e-mailowej,

  3. powiadomienia ustnego,

  4. telefonicznej.

 4. Za zaproszenie na Walne Zgromadzenie należy również rozumieć przekazanie informacji w następujący sposób:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń komunikatu w jednostkach Policji i Straży Granicznej,

  2. zamieszczenie na stronie internetowej Regionu.

 5. W przypadku zebrań wyborczych do organów statutowych w zaproszeniu należy wyraźnie zaznaczyć o wybór na jaką funkcję chodzi.

 6. Do imiennego zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia załącza się w formie elektronicznej:

 

 1. proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia,

 2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia,

 3. inne dokumenty mające znaczenie ze względu na zakres porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

 4. informację o miejscu i terminie możliwości zapoznania się z w/w dokumentami w przypadku nie dysponowania przez członka Regionu poczta elektroniczną.

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

§ 6.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbywać w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach określonych w: Regulaminie Sekcji Polskiej lub w uchwale Prezydium lub organu kontrolnego.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezydium w następujących przypadkach:

 

 1. z własnej inicjatywy Prezydium,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu lub wewnętrznego organu kontroli struktury nadrzędnej przeprowadzającej kontrolę,

 3. na umotywowany pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Regionu,

 4. na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PGW.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

 2. W przypadku nie zwołania przez Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym 30 dniowym terminie, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnione są:

 

 1. Komisja Rewizyjna,

 2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna po kontroli Regionu,

 3. członkowie zwyczajni Regionu, którzy zgłosili wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 4. Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej upoważniony na mocy uchwały Prezydium Zarządu PGW.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Regionu może być zwoływane przez kuratora sądowego zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku, ze zmianami).

 

 

 

Porządek obrad.

 

§ 7

 

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Regionu lub osoba go zastępująca.

 2. Otwierający zebranie stwierdza poprawność zwołania oraz prawomocność Walnego Zgromadzenia.

 3. Obrady prowadzi Przewodniczący Regionu lub osoba go zastępująca bądź osoba wybrana przez zebranych spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5.

 4. W przypadku, gdy w głosowaniu na kandydatów do organu jednoosobowego, dwóch lub więcej z nich uzyska równą największą ilość głosów, dokonuje się dodatkowego głosowania tylko na tych kandydatów, wybierając w głosowaniu jednego z nich.

 5. Dodatkowe głosowania powtarza się aż do wyboru jednego z kandydatów, nie więcej jednak niż trzykrotnie. Jeżeli po dwukrotnym dodatkowym głosowaniu nie zostanie dokonany wybór jednego z kandydatów, otwierający Walne Zgromadzenie zawiesza obrady i po ich wznowieniu ponawia procedurę wyborów do tego organu.

 

§ 8

 

 1. Przebieg Zebrania Delegatów protokołuje z urzędu Sekretarz lub Zastępca Sekretarza ustępującego Prezydium lub osoba wybrana przez uczestników zebrania.

 2. Protokolantem może być każdy członek Regionu biorący udział w Walnym Zgromadzeniu wybrany w drodze głosowania.

 3. Wyboru protokolanta dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku zebrania wyborczego przewodniczący zarządza i przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej:

 

 1. komisja skrutacyjna liczy dwie osoby wybierane spośród nieograniczonej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

 2. w przypadku zgłoszenia tylko dwóch kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dopuszcza się przeprowadzenie jednego głosowania na całą listę kandydatów,

 3. w przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów na członków Komisji Wyborczej do składu powołuje się dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą ilość głosów,

 4. członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być członkowie urzędujących lub ustępujących władz.

 

 1. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

 2. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Uchwał i Wniosków w celu usprawnienia przebiegu obrad. O powyższym decyduje Walne Zgromadzenie.

 3. Po przyjęciu i przegłosowaniu wniosku Przewodniczący zarządza i przeprowadza wybory Komisji Uchwał i Wniosków:

 

 1. Komisja Uchwał i Wniosków liczy dwie osoby wybierane spośród nieograniczonej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

 2. w przypadku zgłoszenia tylko dwóch kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków dopuszcza się przeprowadzenie jednego głosowania na całą listę kandydatów,

 3. w przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów na członków Komisji Uchwał
  i Wniosków do składu powołuje się dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą ilość głosów.

 

 1. Wyboru członków Komisji Uchwał i Wniosków dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

 2. Na wniosek Przewodniczącego i po przyjęciu takiego wniosku przez Walne Zgromadzenie, funkcję Komisji Uchwał i Wniosków może przejąć Komisja Skrutacyjna.

 

§ 9

 

 1. Przewodniczący przedstawia zebranym:

 

 1. proponowany porządek obrad,

 2. treść zgłoszonych wniosków formalnych w sprawie zmiany porządku obrad,

 3. treść zgłoszonych wniosków formalnych dotyczących odroczenia rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad.

 

 1. Przewodniczący zarządza i przeprowadza głosowanie w sprawie zgłoszonych wniosków formalnych dotyczących porządku obrad.

 2. Przewodniczący zarządza i przeprowadza głosowanie nad przyjęciem ustalonego po uwzględnieniu wniosków formalnych porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

 

 

Organy Walnego Zgromadzenia.

 

§ 10

 

 1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, obowiązującymi przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia oraz niniejszym regulaminem.

 2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

 

 1. udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia według kolejności zgłoszeń,

 2. decydowanie o czasie trwania wystąpienia, przedłużanie czasu wystąpienia, udzielanie dodatkowego głosu, odebranie prawa głosu,

 3. zwracanie uwagi uczestnikom Walnego Zgromadzenia na wszelkie niestosowne zachowania,

 4. zgłaszanie wniosku formalnego o wykluczenie uczestnika z obrad Walnego Zgromadzenia,

 5. informowanie o wpłynięciu wniosków,

 6. wyjaśnianie sposobu głosowania,

 7. przeprowadzanie i ogłaszanie wyników głosowania jawnego,

 8. ustalanie kolejności głosowań,

 9. zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad,

 10. podpisanie wspólnie z protokolantem protokołu Walnego Zgromadzenia,

 11. podpisanie wspólnie z protokolantem i przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków uchwał Walnego Zgromadzenia,

 12. podpisanie wspólnie z protokolantem, przewodniczącymi Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących wyborów do organów Regionu oraz delegatów.

 

§ 11

 

 1. W celu usprawnienia przebiegu obrad można powołać Komisję Uchwał i Wniosków.

 2. Komisja Uchwał i Wniosków czuwa nad porządkiem obrad. Komisja Uchwał i Wniosków wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

 3. Do kompetencji Komisji Uchwał i Wniosków należy:

 

 1. czuwanie nad kolejnością obrad zgodną z ustalonym porządkiem obrad,

 2. przyjmowanie zgłaszanych na piśmie wniosków formalnych i merytorycznych,

 3. ustalanie szczegółowej treści i kolejności przyjętych wniosków,

 4. przyjmowanie pisemnych zgłoszeń dotyczących zabrania głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia,

 5. przekazywanie zgłoszonych wniosków i zgłoszeń Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

 

 1. W przypadku niewielkiej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu, na wniosek Przewodniczącego funkcje Komisji Uchwał i Wniosków może przejąć Komisja Skrutacyjna.

 

§ 12

 

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest sprawować ogólny nadzór nad protokołem i uchwałami aż do chwili przekazania dokumentów Przewodniczącemu Regionu.

 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest za wyegzekwowanie terminowego sporządzenia stosownych dokumentów spełniających wymogi Regulaminu Sekcji Polskiej w tym:

 

 1. sporządzenia protokołu (z Zebrania Wyborczego w trzech egzemplarzach),

 2. sporządzenia uchwał dot. wybranych organów zarządzających, wykonawczych i kontrolnych (z Zebrania Wyborczego w trzech egzemplarzach),

 3. udostępnienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia uprawnionym do głosowania oraz zabierającym głos w dyskusji treści protokołu wraz z załącznikami do zapoznania i wniesienia uwag, najpóźniej 30 dni po zebraniu (zgodnie z Regulaminem Sekcji Polskiej).

 

 1. Każdy uczestnik zebrania uprawniony do głosowania, bądź zabierający głos w dyskusji, ma prawo do zapoznania się z treścią protokołu i zgłoszenia sprzeciwu co do zawartych w nim sformułowań, w szczególności do treści swoich wypowiedzi. Uwagi do protokołu wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty wysłania. Nie przesłanie uwag oznacza akceptację treści protokołu (zgodnie z Regulaminem Sekcji Polskiej).

 2. Po zatwierdzeniu protokołu zgodnie z powyższymi zasadami, wnoszenie uwag lub sprzeciwu do treści protokołu jest bezzasadne.

 3. Przewodniczący Regionu zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Prezesowi PGW w formie papierowej po jednym egzemplarzu uchwał dot. :

 

 1. ustalenia liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej,

 2. udzielenia absolutorium ustępującym członkom Prezydium Regionu,

 3. wyboru i odwołania członków prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej,

 4. wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej,

 5. wysokości składki dodatkowej na potrzeby Regionu,

 6. danych teleadresowych nowo wybranych władz,

 

 1. Przewodniczący Regionu zobowiązany niezwłocznie po uprawomocnieniu się protokołu , przekazać do Prezydium Zarządu PGW w formie elektronicznej (format PDF z podpisami) wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Wyborczego.

 2. Regiony posiadające osobowość prawną nie przedstawiają dokumentów bilansu i rachunków wyników.

 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać wszystkie dane określone w Regulaminie Sekcji Polskiej.

 4. Do protokołu z Walnego Zebrania Wyborczego załącza się listę obecności Walnego Zgromadzenia, protokoły Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków podpisane przez uprawnione osoby.

 

 

 

Prowadzenie obrad.

 

§ 13

 

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia Przewodniczący prowadzi według przyjętego porządku obrad z uwzględnieniem następujących czynności:

 

 1. prezentacja przedmiotu obrad,

 2. dyskusja,

 3. głosowanie nad podjęciem uchwały.

 

 1. Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń.

 2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

 3. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przebiegu.

 4. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

 

 1. przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia,

 2. zamknięcie listy mówców,

 3. zamknięcie listy kandydatów w wyborach,

 4. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

 5. zmianę porządku obrad,

 6. przejście do porządku obrad,

 7. głosowanie bez dyskusji,

 8. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,

 9. zmianę sposobu głosowania,

 10. ograniczenie czasu wystąpień mówców,

 11. stwierdzenie quorum lub przeliczenie ilości obecnych członków uprawnionych do głosowania,

 12. powtórne przeliczenie głosów,

 13. powtórzenie głosowania,

 14. przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,

 15. zarządzenie przerwy w obradach,

 16. ustalenie kolejności i sposobu głosowania wniosków oraz o zmianę kolejności,

 17. wycofanie wniosku,

 18. wycofanie projektu uchwały,

 19. uchylenie zarządzenia Przewodniczącego.

 

 1. O wniosku formalnym Walne Zgromadzenie rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego stanowiska, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 2. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Głosowanie

 

§ 14

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut Stowarzyszenia lub niniejszy Regulamin stanowi o innym sposobie głosowania.

 2. Głosowania są jawne. Na złożony, przez obecnych na zebraniu i uprawnionych do głosowania, oraz przegłosowany wniosek zarządza się głosowanie imienne bądź tajne.

 3. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie nad wnioskiem, który był dyskutowany.

 4. Jeżeli w jednej sprawie zgłaszana jest większa liczba wniosków, głosuje się w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący. Wnioski dodatkowe lub uzupełniające głosuje się przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskiem głównym. O ile miałoby to usprawnić przebieg głosowania, przewodniczący zebrania może zarządzić głosowanie w innej kolejności.

 5. Kolejność prowadzonego głosowania należy wyraźnie zaznaczyć przed przystąpieniem do głosowania. Na żądanie każdy z wniosków należy odczytać przed przystąpieniem do głosowania.

 6. Głosowania odbywają się przez podniesienie ręki. O ile powstaną wątpliwości co do wyników głosowania, należy głosowanie powtórzyć.

 7. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 8. Po zakończeniu głosowania, każdy z głosujących ma prawo zgłosić swój głos do protokołu. Do takiego wniosku każdorazowo należy się przychylić.

 9. Głosowanie jawne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący przedstawia kandydaturę, listę kandydatów, wniosek lub treść uchwały i wzywa do głosowania. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem do głosowania. Wszystkie głosy są zliczane przez członków Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniach przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej głosy są zliczane przez Przewodniczącego, a przed jego powołaniem przez członka Prezydium otwierającego Walne Zgromadzenie.

 10. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach opatrzonych pieczątką Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna rozdaje uprawnionym do głosowania członkom Stowarzyszenia karty do głosowania i wyjaśnia sposób głosowania w konkretnej sprawie. Głosowanie odbywa się przez dokonanie prawidłowego skreślenia lub zaznaczenia na karcie do głosowania, zgodnie z ustalonym sposobem głosowania oraz wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.

 11. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona lub oddany w sposób odmienny, niż ustalony w konkretnej sprawie.

 12. Po zakończonym głosowaniu członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonują otwarcia urny wyborczej i przeliczenia głosów. Z dokonanych czynności Komisja Skrutacyjna sporządza protokół i przedstawia go zebranym jako wynik głosowania.

 13. Zwykła większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa przynajmniej o jeden głos od głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyniku głosowania.

 14. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za” jest przynajmniej o jeden głos większa od sumy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

 15. W przypadku budzącym uzasadnione zastrzeżenia co do poprawności głosowania, możliwe jest przeprowadzenie reasumpcji uchwały przez ponowne głosowanie.

 16. Wniosek o reasumpcję może być złożony przez członka zwyczajnego obecnego na Walnym Zgromadzeniu, do Przewodniczącego lub pisemnie do Komisji Uchwał i Wniosków, tylko na posiedzeniu, na którym odbyło się zastrzegane głosowanie.

 17. Głosowanie nad wnioskiem o reasumpcję odbywa się na zasadach głosowania wniosków formalnych.

 

Wybory władz.

 

§ 15

 

 1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.

 2. Bierne prawo wyborcze do Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz innych Komisji mają wszyscy członkowie zwyczajni Regionu. Członkowie nieobecni na Walnym Zgromadzeniu przekazują swoją zgodę na kandydowanie w formie pisemnej lub telefonicznie.

 

 

 

§ 16

 

 1. Wybory do organów statutowych Regionu są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wybory odbywają się jawnie, chyba że Zebranie postanowi inaczej.

 3. Kandydat jest wybrany, gdy uzyska ponad połowę głosów obecnych.

 4. W przypadku nie uzyskania wymaganej większości głosów zgłasza się innego kandydata.

 5. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów do tej samej funkcji, zarządza się wybory tajne.

 6. Wybrany jest kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów.

 

§ 17

 

 1. Walne Zgromadzenie wybiera:

 

 1. Przewodniczącego Regionu,

 2. członków Prezydium (zgodnie ze statutem) w ilości ustalonej uchwałą Zebrania Delegatów głosując dwóch formach:

 

- na całą listę kandydatów (wymóg ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu),

 

- imiennie na poszczególne stanowiska,

 

 1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

 2. członków Komisji Rewizyjnej w ilości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,

 3. przewodniczących oraz członków innych Komisji.

 

 1. Dopuszcza się możliwość wyboru spośród członków Prezydium Wiceprzewodniczącego Regionu.

 2. Zebranie każdorazowo określa formę wyboru członków Prezydium Zarządu.

 

 

 

§ 18

 

 1. Kandydatów do organów statutowych Regionu mogą zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.

 2. Listę kandydatów do organów statutowych Regionu może także zgłosić Prezydium.

 3. Kandydatów do organów statutowych Regionu zgłasza się do Komisji Skrutacyjnej lub Przewodniczącego Zebrania w dowolnej liczbie, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od statutowej liczby członków władz.

 4. Komisja Skrutacyjna dokonuje rejestracji kandydatów na liście kandydatów w kolejności zgłoszeń.

 5. Nominowany musi wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie lub pisemnie w przypadku jego nieobecności na Walnym Zgromadzeniu.

 

 

 

 

 

§ 19

 

 1. Wybory do poszczególnych organów przeprowadza się pojedynczo według kolejności wskazanej w § 17.

 2. Lista kandydatów tworzona jest przed rozpoczęciem każdego głosowania, a jej zamknięcie wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia na wniosek zgłoszony z sali.

 3. Bezpośrednio po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze, oddzielnie dla poszczególnych organów statutowych Regionu, w podziale wskazanym w §17.

 4. Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

 5. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty wyborcze członkom uprawnionym do głosowania.

 

 

 

§ 20

 

 1. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów, na których głosujący chce oddać swój głos. Sposób zaznaczania nazwisk określa każdorazowo Komisja Skrutacyjna.

 2. Głosujący składają karty wyborcze do urny wyborczej.

 3. Zakończenie głosowania zarządza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po stwierdzeniu, że wszyscy chętni oddali swoje głosy.

 

 

 

§ 21

 

 1. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna dokonuje otwarcia urny wyborczej, a następnie przystępuje do obliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 2. Oddany głos będzie ważny, jeżeli zostanie złożony na prawidłowo oznaczonej karcie wyborczej i liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu.

 3. Wybranymi do organów Regionu zostają osoby, które otrzymały największą ilość głosów, zgodnie z limitem członków organu wskazaną w § 17.

 4. W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu określonym w § 17, na ostatnie miejsce w kolejności uzyskanych głosów, przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów ze względu na jednakową liczbę uzyskanych głosów, dokonuje się dodatkowego głosowania tylko na tych kandydatów, wybierając w głosowaniu jednego z nich.

 5. W przypadku, gdy w głosowaniu na kandydatów do organu jednoosobowego, dwóch lub więcej z nich uzyska równą największą ilość głosów, dokonuje się dodatkowego głosowania tylko na tych kandydatów, wybierając w głosowaniu jednego z nich.

 6. Dodatkowe głosowania, o których mowa w ust. 4 i 5 powtarza się aż do wyboru jednego z kandydatów, nie więcej jednak niż trzykrotnie. Jeżeli po dwukrotnym dodatkowym głosowaniu nie zostanie dokonany wybór jednego z kandydatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zawiesza obrady i po ich wznowieniu ponawia procedurę wyborów do tego organu.

 7. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania zawierający dane o liczbie:

 

 1. osób uprawnionych do głosowania, którym wydano karty wyborcze,

 2. głosów oddanych ważnych i nieważnych,

 3. głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, oraz ostateczne wyniki wyborów z podaniem imion i nazwisk osób wybranych do organu.

 

 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, wyniki wyborów podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia.

 

§ 22

 

Wybrane Prezydium na swoim pierwszym posiedzeniu:

 

 1. ukonstytuowuje się (jeżeli tryb wyboru tego wymaga) wyznaczając spośród członków osoby funkcyjne zgodnie ze Statutem,

 2. uchwala zakresy obowiązków członków Prezydium.

 

§ 23

 

 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Prezydium lub Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyborów, to organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Regionu – uchwały Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

 2. Wakat nie może trwać więcej niż 6 miesięcy.

 3. Liczba osób dokooptowanych w poszczególnych organach Regionu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 4. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zatwierdza się kooptację.

 5. Jeżeli Prezydium lub Komisja Rewizyjna nie dokonały kooptacji to na zebraniu tym zarządza się, na wniosek prezydium, wybory uzupełniające na wakujące stanowiska.

 6. Jeżeli ilość członków prezydium zmniejszy się do 50% prezydium , niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających lub nowych.

 7. Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w sposób przewidziany dla trybu zasadniczego, ale tylko dla tych organów, w których powstał wakat. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających w trybie natychmiastowym, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 8. Tryb zwoływania Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie określone są w § 6 niniejszego regulaminu.

 

§ 24

 

Wyniki wyborów do władz Regionu potwierdza się osobnymi uchwałami.

 

 

 

Uchwały szczególne

 

§ 25

 

 1. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji może odwołać Przewodniczącego Regionu lub poszczególnych członków Prezydium Regionu. W takim wypadku nie jest dopuszczalne przeprowadzenie wyborów uzupełniających podczas tego samego posiedzenia. W celu dokonania wyborów uzupełniających zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 2. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium w trakcie kadencji może odwołać Przewodniczącego Komisji lub poszczególnych jej członków. W takim wypadku nie jest dopuszczalne przeprowadzenie wyborów uzupełniających podczas tego samego posiedzenia. W celu dokonania wyborów uzupełniających zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

§ 26

 

 1. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące odwołania wybieralnych organów Regionu uchwalane są w głosowaniu tajnym i zapadają większością 2/3 głosów członków uczestniczących w zebraniu.

 2. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące rozwiązania i likwidacji Regionu uchwalane są w głosowaniu jawnym i zapadają:

 

większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków,

 

 1. większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków,

 2. zwykłą większością głosów w przypadku upływu kadencji władz i niemożności przeprowadzenia wyborów przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 1. Tryb i zasady prawomocności Zebrania Delegatów określają: Statut i Regulamin Sekcji Polskiej oraz § 4 niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 27

 

 

 

Walne Zgromadzenie może powoływać zespoły i komisje stałe i nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich działania.

 

Rozpatrywanie odwołań

 

§ 28

 

 1. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołania od uchwał Prezydium w sprawach przewidzianych w Statucie.

 2. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołania od wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

 

 1. Głosowanie nad odwołaniem jest jawne.

 2. Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania nie jest ostateczna i podlega zaskarżeniu do Zebrania Delegatów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej.

 3. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

 1. W sprawach dotyczących sposobu obradowania, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu i powszechnie przyjętymi zasadami obradowania.

 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić przez Walne Zgromadzenie:

 

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Prezydium,

 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. na wniosek grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Regionu,

 5. na wniosek organów władzy, zarządzających, i kontrolnych struktur nadrzędnych Stowarzyszenia.

 

 1. Przyjęcie zmiany niniejszego Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Prezydium jest zobowiązane w terminie 30 dni sporządzić jego tekst jednolity.

 

 

 

§ 31

 

 

 

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków IPA Region Krosno
dnia 17 LUTY2020 roku (uchwała nr IPA/KR/WZ/…….. ) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 


 

REGULAMIN PREZYDIUM IPA REGION KROSNO

 

IPA/KR/……………...../2020

 

Regulamin

Prezydium IPA Region Krosno

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji oraz sposób działania Prezydium Regionu należącego do Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji -Sekcja Polska.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska.

 2. Regionie – należy przez to rozumieć IPA Region Krosno.

 3. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną IPA Region Krosno,

 4. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Regionu IPA.

 5. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie członków IPA Region Krosno.

 6. Statucie – należy przez to rozumieć obowiązujący Statut Sekcji Polskiej.

 7. Członku Regionu– należy przez to rozumieć członka IPA Region Krosno posiadającego prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz IPA Region Krosno.

§ 3

Prezydium Regionu związane jest:

 1. Statutem i Regulaminem Sekcji Polskiej IPA,

 2. uchwałami Walnego Zgromadzenia członków swojego Regionu

 3. uchwałami organów władzy i zarządzających wyższego szczebla,

 4. uchwałami Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej,

 5. uchwałami Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej wydanych na podstawie uchwał zebrania delegatów i zarządu PGW.

§ 3

Region z osobowością prawną w sferze prawa cywilnego jest odrębnym podmiotem. Ma pełną zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową oraz własny majątek, samodzielnie zdobywa fundusze na działalność, samodzielnie się z nich rozlicza i sprawozdaje do właściwych organów. Jednak w sferze prowadzenia działalności statutowej nie korzysta z autonomii, realizuje cele zgodne ze statutem Sekcji Polskiej IPA.

§ 4

Region bez osobowości prawnej nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Samodzielnie zdobywa środki na działalność, ale już rozliczenia i różne obowiązki sprawozdawcze będą prowadzone wspólnie z Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej.

 § 5

 1. Prezydium Regionu IPA jest organem zarządzająco-wykonawczym:

 1. kieruje całokształtem działalności Regionu w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia członków,

 2. działa na podstawie statutu Sekcji Polskiej, regulaminu działania Sekcji Polskiej, uchwał Walnego Zgromadzenia członków oraz niniejszego regulaminu,

 3. zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

 4. reprezentuje Region na zewnątrz,

 5. za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

 1. Prezydium wybierane jest przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu tajnym
  w obecności liczby członków określonej przez statut.

 2. Liczbę członków Prezydium oraz tryb wyboru określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia członków.

 3. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik
  i członkowie.

 4. Dopuszcza się możliwość wyboru spośród członków Prezydium Wiceprzewodniczącego.

 5. Przewodniczący i pozostali członkowie Prezydium wybierani są na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z określonym trybem wyboru.

 6. Wybrane Prezydium odbywa niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenia w celu ukonstytuowania (jeżeli tryb wyboru tego wymaga).

 7. Kadencja Prezydium trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Prezydium przez Walne Zgromadzenie członków.

 8. Kadencja Prezydium może być przedłużona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z zapisami regulaminu Walnego Zgromadzenia członków Regionu.

 9. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Prezydium pochodzących
  z wyborów, to Prezydium przysługuje prawo kooptacji spośród członków Regionu – uchwałą Prezydium.

 10. Kooptacja nie przedłuża kadencji.

 11. Wakat nie może trwać więcej niż 6 miesięcy.

 12. Liczba osób dokooptowanych do Prezydium nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 13. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków zatwierdza się kooptację.

 14. Jeżeli ilość członków Prezydium zmniejszy się do 50% Prezydium niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w celu odbycia wyborów uzupełniających lub nowych.

§ 6

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium zgodnie z zasadami określonymi przez Statut Sekcji Polskiej.

 

Zadania Prezydium

 

§ 7

 1. Uchwalenie na pierwszym zebraniu po wyborach zakresu obowiązków członków Prezydium – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sekcji Polskiej.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków.

 3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów.

 4. Opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego.

 5. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Regionu.

 6. Określanie szczegółowych kierunków działania.

 7. Opracowywanie preliminarza budżetowego zatwierdzanego uchwałą przez Walne Zgromadzenie członków.

 8. Przedkładanie corocznie Walnemu Zgromadzeniu członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Regionu zgodnie z przepisami finansowymi -zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie i uchwałach Walnego Zgromadzenia członków.

 10. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

 11. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 12. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zgodnych ze statutami Sekcji Polskiej i Światowym IPA oraz Regulaminami działania Sekcji Polskiej
  i Światowym IPA .

 13. Zarządzanie majątkiem i sprawami Regionu oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia członków i regulaminów.

 14. Wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę.

 15. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Regionu.

 16. Opracowywanie sprawozdań z działalności Regionu za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zgromadzeniu członków razem ze sprawozdaniem finansowym.

 17. Opracowywanie sprawozdań i informacji na żądanie struktur nadrzędnych.

 

Kompetencje i obowiązki Prezydium

 

§ 8

 1. Wybór na stanowiska funkcyjne spośród członków Prezydium (ukonstytuowanie się prezydium).

 2. Przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zgromadzenia.

 3. Proponowanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 4. Proponowania kandydatów do organów struktur Regionu w wyborach uzupełniających.

 5. Udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

 1. Postawienia Regionu w stan likwidacji i jego rozwiązania.

 2. Przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Regionu.

 3. Wyznaczenia likwidatora Regionu i określenia jego zadań i kompetencji.

 

Kompetencje i obowiązki Prezydium w sprawach członkowskich

 

§ 9

 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie, regulaminach i uchwałach Regionu.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
  i zasłużonych dla IPA Sekcja Polska.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach wyróżnień i odznaczeń.

 4. Przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

 5. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

 6. Proponowania kandydatów do organów Regionu w wyborach uzupełniających.

 7. Prowadzenie tradycyjnego archiwum (kopii deklaracji) przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów o ochronie danych.

 8. Prowadzenie elektronicznej bazy członków zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w PGW przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów o ochronie danych.

 9. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zebrania Prezydium

 

§ 10

 1. Zebranie Prezydium zwołuje przewodniczący, bądź osoba przez niego upoważniona – na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Sekcji Polskiej IPA.

 2. Prezydium zbiera się również na żądanie 1/3 członków Prezydium Regionu.

 3. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej, zasłużeni dla IPA Sekcja Polska oraz goście zaproszeni przez przewodniczącego Regionu.

 4. Z posiedzeń Prezydium sporządza się protokół spełniający wymogi regulaminu działania Sekcji Polskiej.

 5. Prezydium prowadzi rejestr uchwał, protokołów, oraz dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PGW i Regionie.

 6. Uchwały Prezydium podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Na złożony
  i przegłosowany wniosek zarządza się głosowanie imienne lub tajne.

 7. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 8. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej, bądź ustalenia korespondencyjnego,
  z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Prezydium.

 9. W razie konfliktu interesów Regionu i Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Prezydium, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy
  i żądać zaznaczenia tego w protokole.

 10. W przypadku niezastosowania się członka Prezydium do wymogów zapisów statutowych, Prezydium jest zobowiązane dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału
  w posiedzeniu Prezydium.

 

Obowiązki osób pełniących funkcje w Prezydium

 

§ 11

 1. Obowiązki i uprawnienia określają zakresy obowiązków uchwalone na pierwszym posiedzeniu Prezydium po wyborach.

 2. Przewodniczący kieruje pracami Prezydium i reprezentuje Region na zewnątrz.

 3. Sekretarz organizuje pracę Prezydium i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Prezydium.

 4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Regionu oraz zbieranie składek członkowskich.

 5. Członkowie zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez przewodniczącego oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Prezydium oraz regulaminów.

 

Walne Zgromadzenie Członków Regionu

 

§ 12

 1. Prezydium zwołuje Walne Zgromadzenie:

 1. w terminie i w sposób określony w statucie,

 2. z własnej inicjatywy,

 3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

 4. na żądanie komisji rewizyjnej.

 1. Regulamin Walnego Zgromadzenia członków Regionu oraz wyborów określa odrębny regulamin.

 

 

 

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 13

 1. Wzory i zasady używania pieczęci i stempli określa uchwała Zarządu PGW i obowiązują one również w Regionach.

 2. Prezydium używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Regionu oraz pieczęci okrągłej zgodnie z uchwałą Prezydium.

 3. Członkowie pełniący funkcje w Prezydium posługują się pieczątkami imiennymi zgodnie
  z uchwałą Prezydium.

 4. Członkowie Prezydium używają stempli (referentek) zgodnie z uchwałą Prezydium.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 14

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Prezydium kierując się postanowieniami statutu, regulaminów, uchwał struktur nadrzędnych Stowarzyszenia oraz innymi przepisami prawa.

 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić przez Walne Zgromadzenie:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Prezydium,

 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. na wniosek grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Regionu,

 5. na wniosek organów władzy, zarządzających, i kontrolnych struktur nadrzędnych Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcie zmiany niniejszego Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Prezydium jest zobowiązane
  w terminie 30 dni sporządzić jego tekst jednolity.

 

§ 15

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków IPA Region Krosno dnia
17 luty 2020 roku (uchwała nr IPA/KR/WZ/………….) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 


 

 

 

 

Ramki na tablice rejestracyjne z napisem "International Police Association"

Informujemy o możliwości nabycia ramek na tablice rejestracyjne z napisem

"International Police Association".


Zamówienia przyjmowane będą do końca lutego przez Przewodniczącą Regionu IPA Krosno (tel. 725041576).

Sto litrów krwi na stulecie Policji.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników dzisiejszej akcji zbiórki krwi, zorganizowanej przez krośnieńskich policjantów oraz IPA Region Krosno.


W akcji udział wzięło 85 osób. Dzięki Wam zebraliśmy 26,55 litra krwi, która niezwłocznie została przekazana potrzebującym osobom. Za ten bezcenny dar i wsparcie naszej inicjatywy dziękuję w imieniu organizatorów.                                              Beata Raus

Pamiątki związane z jubileuszem 100-lecia Policji.

Uprzejmie informujemy, że Region IPA Krosno dysponuje pamiątkami z okazji jubileuszu 100-lecia Policji, wykonanymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie we współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Rzeszowie i Podkarpacką Grupą Wojewódzką IPA - unikatowymi, posrebrzanymi wpinkami oraz kompletami okolicznościowych kart pocztowych.

Osoby zainteresowane nabyciem pamiątek proszone są o kontakt ze Skarbnikiem Regionu, kolegą Ignacym Puchta.

 

https://ipapodkarpacie.pl/2019/05/05/100-lecie-policji-okolicznosciowe-kartki-pocztowe/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebrania Zarządu IPA Region Krosno

W dniach 25 lutego 2019 roku i 19 marca 2019 roku odbyły się zebrania Prezydium IPA region Krosno w trakcie których ukonstytuował się skład Prezydium oraz podjęto między innymi uchwały o przedsięwzięciach Regionu IPA Krosno do zrealizowania w 2019 roku.

W dniu 25 lutego 2019 roku Prezydium IPA Region Krosno zebrało się w pełnym dziewięcioosobowym składzie.

Ustalono następujący skład personalny Prezydium:

 1. Sekretarz - Radosław Przybyła

 2. Zastępca Sekretarza - Marcin Haręzga

 3. Skarbnik - Ignacy Puchta

 4. Członek - Wojciech Stefański

 5. Członek - Dariusz Gałuszka

 6. Członek - Wiktor Urban

 7. Członek - Witold Podlaszczak

 8. Członek - Andrzej Krukar

 

Podjęto uchwały w sprawie:

 • Ukonstytuowania się składu Prezydium IPA Region Krosno.

 • Aktualizacji zakresów czynności poszczególnych członków.

 • Upoważnienia kolegi Dariusza Gałuszki podczas nieobecności Skarbnika do zbierania opłat członkowskich oraz odbierania deklaracji od nowo wstępujących członków IPA Region Krosno.

 • Przyjęcia w Struktury IPA region Krosno nowego członka przechodzącego z IPA Region Kraków.

 

W dniu 19 marca 2019 roku w zebraniu Prezydium IPA Region Krosno uczestniczyło siedem osób. Omówione zostały miedzy innymi niżej wymienione przedsięwzięcia:

ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO:

Przewodniczą Beata Raus przedstawiła propozycję zorganizowania Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. W drodze dyskusji ustalono wstępny termin i miejsce organizacji turnieju t.j. 07 czerwca 2019 roku na stadionie MOSiR Krosno przy ul. Bursaki, tzw. ORLIK. Wzorem ubiegłych lat do udziału w turnieju zaprosić reprezentacje zagraniczne :

 

 1. IPA Włochy

 2. IPA Ukraina

 3. IPA Słowacja

 4. IPA Rumunia

 5. IPA Litwa z którym kontakty nawiązano podczas spotkania w Wilnie.

oraz drużyny krajowe tj .:

 1. KM PSP Krosno

 2. IPA Jasło

 3. KMP Krosno (reprezentacja i organizator IPA Region Krosno)

 

Na poziomie roboczym ustalono ogólny plan turnieju:

 

06 czerwca 2019 roku

Spotkanie organizacyjne Prezydium z przedstawicielami drużyn przyjezdnych.

 

 

07czerwca 2019 roku

 

 1. Rozgrywki Turniejowe w systemie „każdy z każdym”.

 2. Po zakończeniu zawodów w godzinach popołudniowych spotkanie integracyjne dla zaproszonych delegacji wraz z drużynami oraz chętnych członków
  i sympatyków IPA Region Krosno. Imprezę w formie spotkania składkowego. Wysokość składki uzależniona będzie od kosztów przedstawionych przez dostawcę cateringu.

 

OMÓWIENIE MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI WYCIECZKI DLA CZŁONKÓW IPA REGION KROSNO

Zgodnie z kierunkami działania IPA Region Krosno na 2019 rok omówiono możliwości organizacji wycieczki krótkoterminowej dla członków IPA Region Krosno. Przyjęto wstępną datę organizacji wycieczki tj. 06-08 września 2019 roku. Ze względu na czas wycieczki (trzy dni) rozpatrywane są bliższe kierunki t.j. Budapeszt lub Wiedeń. Program wycieczek oraz ich koszt jest obecnej chwili ustalany z organizatorami zewnętrznymi. Jako główny czynnik organizacji przyjęto koszty organizacji oraz cenę całościową. Informacja o kierunku, programie wycieczki jej kosztach podana zostanie niezwłocznie po ustaleniu szczegółów.

 *************************************************************************************************

 

Zakup koszulek i innych elementów ubioru.

INFORMACJA

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zakupu koszulek polo oraz innych elementów odzieży z haftowanym logo IPA Region Krosno Prezydium IPA Region Krosno informuje o możliwości grupowego zamówienia dla członków którzy opłacili składkę za 2017 rok.

Cena jednostkowa za koszulkę wynosi 45 zł – męska, 43 – zł damska.

Zdjęcia ofertowe produktów oraz tabela rozmiarów dostępne są poniżej oraz na stronie producenta:

http://ipaprzemysl.pl/oferta-haftres/

 

Chętnych do zakupu prosimy o zgłaszanie się do koleżanki Beaty Raus.

W celu usprawnienia składania zamówień proszę o wcześniejsze określenie rozmiaru i koloru koszulek.

Źródło: www.haftres.pl

Źródło: www.haftres.pl

Źródło: www.haftres.pl

Źródło: www.haftres.pl