STATUT SEKCJI POLSKIEJ IPA

STATUT
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI 
SEKCJA POLSKA

Uchwalony 20 sierpnia 1991 roku w Poznaniu ze zmianami uchwalonymi na III Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniu 6 grudnia 1998 r. w Soczewce, V Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniach 13 i 14 listopada 2004 roku w Łącznej, VI Kongresie w Bochni w dniu 29 września 2007 roku, X Kongresie w Łodzi w dniu 18 czerwca 2011 roku oraz XI Kongresie Nadzwyczajnym w Łodzi w dniu 14 kwietnia 2018 roku.

Rozdział 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, DEWIZA I EMBLEMAT STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska, zwane w dalszych postanowieniach statutu “Stowarzyszeniem”.

§ 1a

Stowarzyszenie zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 r. i uznaje, że wszelkie formy tortur są bezwzględnie niezgodne z tymi zasadami.

§ 2

IPA – Sekcja Polska działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

1. Siedzibą IPA – Sekcja Polska jest miasto Poznań.
2. Biuro Krajowego Zarządu IPA – Sekcja Polska mieści się przy Sekretarzu Generalnym.

§ 4

W skład IPA – Sekcja Polska wchodzi 17 Grup Wojewódzkich nazwanych zgodnie z nazwami województw. Teren działania grup wojewódzkich pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju:

a) Stołeczna Grupa Wojewódzka,
b) Dolnośląska Grupa Wojewódzka,
c) Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka,
d) Lubelska Grupa Wojewódzka,
e) Lubuska Grupa Wojewódzka,
f) Łódzka Grupa Wojewódzka,
g) Małopolska Grupa Wojewódzka,
h) Mazowiecka Grupa Wojewódzka,
i) Opolska Grupa Wojewódzka,
j) Podkarpacka Grupa Wojewódzka,
k) Podlaska Grupa Wojewódzka,
l) Pomorska Grupa Wojewódzka,
m) Śląska Grupa Wojewódzka,
n) Świętokrzyska Grupa Wojewódzka,
o) Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka,
p) Wielkopolska Grupa Wojewódzka,
r) Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka.

IPA – Sekcja Polska oraz jej Grupy Wojewódzkie posiadają osobowość prawną.

IPA – Sekcja Polska oraz jej Grupy Wojewódzkie i Regiony IPA mogą prowadzić
działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

Skreślony.

Dochód z działalności IPA – Sekcja Polska oraz jej Grup Wojewódzkich i Regionów służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.

§ 5

Dewizą Stowarzyszenia jest międzynarodowe hasło wyrażone w języku esperanto „SERVO PER AMIKECO” (Służyć poprzez przyjaźń).

§ 6

Godła IPA są prawnie chronione. Mogą być używane w druku jedynie przez Sekcję Polską IPA i jej struktury oraz członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem celów komercyjnych.

Rozdział 2

ZWIĄZEK ZE STATUTEM MIĘDZYNARODOWYM IPA

§ 7

Statut międzynarodowy International Police Association oraz przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę niniejszego Statutu.

Rozdział 3

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

IPA – Sekcja Polska opowiada się za współpracą ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:

a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,

b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,

c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,

d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Skreślony.

IPA – Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia.

Struktury IPA – Sekcja Polska są zobowiązane aktywnie uczestniczyć w realizacji celów IPA w oparciu o niniejszy Statut.

§ 8a

IPA – Sekcja Polska i jej struktury mogą prowadzić działalność pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a zwłaszcza w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji   życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 •  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 •  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 • i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
 • w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
 • i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie, w zakresie określonym w pkt 1 – 36;
 • wspieranie w ramach działalności OPP innych podmiotów, których cele działania są zbieżne z celami IPA – Sekcja Polska.

       2. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1, IPA – Sekcja Polska i jej struktury mogą prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

§ 9

Do osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie zmierza w szczególności poprzez:

 • Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych, spotkań
 • i seminariów w celu studiowania problemów zawodowych, kulturalnych i innych.
 • Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdów
 • studyjnych.
 • Propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież (podróże, wymiana młodzieży, seminaria młodzieżowe).
 • Wymianę i publikację informacji zawodowych z zakresu działalności głównie przez wydawanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA.
 • Dążenie do rozwoju kontaktów osobistych z członkami innych sekcji narodowych
 • w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.
 • Wzmacnianie wśród służb policyjnych poczucia poszanowania prawa i utrzymania porządku.
 • Zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji i Straży Granicznej w szczególności poprzez podnoszenie stanu wiedzy o formacjach w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między społeczeństwem a Policją i Strażą Graniczną.
 • Popieranie i ułatwianie wymiany doświadczeń z członkami innych sekcji narodowych i dążenie w ten sposób do podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej.
 • Współuczestniczenia w przygotowaniu polskiej i światowej bibliografii prac dotyczących problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia.
 • Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju.
 • Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązywania kontaktów  oraz wspieranie nauczania języków obcych.

Skreślony.

Skreślony.

§ 9a

Skreślony.

Rozdział 4

CZŁONKOSTWO

§ 10

Skreślony.

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych formacji, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego.

      2a. Kongres Delegatów, na mocy uchwały, może rozszerzyć uprawnienia do członkostwa w Stowarzyszeniu.

Skreślony.

Skreślony.

W Stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa:

a) członkostwo zwyczajne,

b) członkostwo asocjacyjne.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia można odmówić bez podania przyczyny. Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Zarządu Grupy Wojewódzkiej, przy czym jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Skreślony.

Członkostwo asocjacyjne może otrzymać policjant z innego kraju, w którym jeszcze nie powstała sekcja narodowa IPA. O przyjęciu decyduje Prezydium Krajowego Zarządu na wniosek Prezydium Zarządu tej Grupy Wojewódzkiej, której będzie członkiem w przypadku decyzji pozytywnej.

Skreślony.

§ 11

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) skreślenia w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia członka,

b) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż rok,

c) śmierci członka;

            2) wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub rażącego naruszenia statutu IPA.

      1a.  Skreślenie następuje automatycznie na mocy statutu. Ponowne przyjęcie skreślonego  członka odbywa się w trybie § 10 ust. 7.

       1b. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Krajowy Zarząd na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do  Kongresu Delegatów.

       1c. W przypadku utraty członkostwa, opłacona składka nie podlega zwrotowi.

       1d. Rażącym naruszeniem statutu są zachowania umyślne, wywołujące dotkliwe skutki,
              w tym:

 •  godzące w dobre imię Stowarzyszenia;
 •  naruszenie dyscypliny budżetowej;
 •  sprzeniewierzenie funduszy lub majątku stowarzyszenia;
 •  brak udostępnienia, przekazania, dokumentacji bieżącej, archiwalnej w zakresie spraw statutowych i finansowych;
 • poświadczenie nieprawdy w trakcie wykonywania zadań funkcyjnych, w szczególności przyjęcia osób na członka zwyczajnego, niespełniających wymagań statutu.

Skreślony.

Członkostwo asocjacyjne traci się z chwilą powstania w innym kraju sekcji narodowej IPA po przyjęciu jej przez Międzynarodową Radę Wykonawczą (IEC).

Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia członkowie i osoby wspierające jego działalność mogą być odznaczane lub wyróżniane.

Skreślony.

Szczegółowy tryb postępowania w związku z nabyciem, otrzymaniem albo utratą członkostwa, a także formy i tryb przyznawania wyróżnień i odznaczeń określa Regulamin.

§ 12

Skreślony.

§ 13

Członkowie IPA – Sekcji Polskiej mają prawo:

            a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

            b) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

            c) zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie IPA – Sekcji Polskiej są zobowiązani:

a) dążyć do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

b) przestrzegać statutu, uchwał i postanowień Stowarzyszenia,

c) terminowo opłacać ustaloną składkę roczną,

d) powiadomić Prezydium Regionu o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

Rozdział 5

STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

IPA – Sekcja Polska jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, która dzieli się na Grupy Wojewódzkie i Regiony IPA.

Skreślony.

Regiony są podstawowymi, terenowymi strukturami Sekcji Polskiej IPA tworzącymi grupy wojewódzkie.

3a. W przypadku, gdy na terenie działania Grupy Wojewódzkiej istnieje tylko jeden Region – posiada on kompetencje odpowiednio, jak dla Grupy Wojewódzkiej.

Skreślony.

5.  Na terenie województwa działa jedna Grupa Wojewódzka o nazwie zgodnej z nazwą      województwa. W przypadku miasta Warszawa jest to Grupa Stołeczna.

6. Powstanie Grupy Wojewódzkiej lub Regionu, o którym mowa w ust. 3a, zatwierdza Krajowy Zarząd.

7. Powstanie Regionu, na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej zatwierdza Krajowy Zarząd.

8. Skreślony.

9. Skreślony.

10. Region liczy co najmniej 15 członków.

11. Skreślony.

12. Skreślony.

§ 15a

Organy statutowe, o których mowa w § 16a ust. 1, 2 i 3, związane są uchwałami organów władzy w swojej strukturze oraz wyższego szczebla. Zasada ta dotyczy również rozpatrywania odwołań, jeśli przepis szczegółowy nie stanowi inaczej.

Skreślony.

Zebranie organów statutowych Sekcji Polskiej IPA jest prawomocne tylko wtedy, gdy uczestniczy w nich więcej niż połowa członków lub delegatów należących do jego gremium, którzy zostali uprzednio zaproszeni na to zebranie zgodnie z wymogami Regulaminu, chyba że statut stanowi inaczej.

Zebranie członków Regionu IPA jest prawomocne, jeśli zaproszono na nie zgodnie z wymogami Regulaminu. Prawomocność zebrania nie jest w tym przypadku zależna od liczby członków przybyłych na zebranie.

W celu uzyskania prawomocności zebrania dopuszcza się uczestnictwo w formie łączności telefonicznej lub internetowej. Nie dotyczy to zebrania organów władzy Stowarzyszenia.

Na zebraniu prezydium, w przypadku braku rozstrzygnięcia, decydujący głos ma osoba prowadząca zebranie.

Przepis ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do komisji problemowych i komisji rewizyjnych.

Tryb zwoływania i prowadzenia zebrania organów statutowych określa Regulamin.

§ 15b

1.    Wszystkie organy Stowarzyszenia podejmują decyzje poprzez uchwały.

2.   Treść uchwały poddana głosowaniu składana jest na piśmie przez wnioskodawcę.

3.   W sprawach mniej istotnych, decyzje można podejmować poprzez aklamację.

4.   Uchwała jest prawomocna, jeśli została podjęta zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 15c

Region IPA może posiadać osobowość prawną. Warunkami uzyskania osobowości prawnej przez Region IPA są:

1)  podjęcie stosownej uchwały przez zainteresowany organ władzy;

2) uprawdopodobnienie, że Region IPA będzie w stanie realizować obowiązki     wynikające z przepisów prawa, samodzielnie bądź z pomocą podmiotów  zewnętrznych;

3)  uzyskanie zgody Krajowego Zarządu na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej.

2.  Jednostka terenowa posiadająca osobowość prawną, w kontaktach z podmiotami   zewnętrznymi działa we własnym imieniu i na własny rachunek.

3.    Tryb postępowania w związku z powstaniem Grupy Wojewódzkiej albo Regionu  IPA   oraz nabyciem osobowości prawnej określa Regulamin Działania.

§ 16

Skreślony.

§16a

Organami władzy Stowarzyszenia są:

 1. Kongres Delegatów;
 2. Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej;
 3. Walne Zebranie Członków Regionu.

Organami zarządzającymi Stowarzyszenia są:

 1. Krajowy Zarząd;
 2. Zarząd Grupy Wojewódzkiej.

Organami wykonawczymi Stowarzyszenia są:

 1. Prezydium Krajowego Zarządu;
 2. Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
 3.  Prezydium Regionu.
 4. Na szczeblu Regionu, organ wykonawczy pełni jednocześnie rolę organu zarządzającego.
 5. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej.

§16 b

Członkami organów zarządzających i wykonawczych Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organów zarządzającego i wykonawczego, niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego i wykonawczego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

KONGRES DELEGATÓW

§ 17

1. Najwyższą władzą Sekcji Polskiej IPA jest Kongres Delegatów. Delegatów wybiera się na zebraniach delegatów grup wojewódzkich z zachowaniem proporcjonalności 1 delegat na 150 członków. Mandat delegata wygasa po podjęciu przez Krajowy Zarząd uchwały o zwołaniu kolejnego kongresu zwyczajnego.

1a. Jeżeli Grupa Wojewódzka ma mniej niż 150 członków, otrzymuje 1 mandat.

2.  Kongres Delegatów zwoływany jest przez Krajowy Zarząd w trybie:

1) zwyczajnym, o którym mowa w ust.1, na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu;

2) nadzwyczajnym, na żądanie 1/3 grup wojewódzkich wyrażone w uchwałach zarządów tych grup lub z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA bądź na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu, z podaniem celów i powodów jego zwołania.

3.  Kongres jest prawomocny przy udziale co najmniej połowy delegatów.

4. Uchwały kongresu zapadają zwykłą większością głosów delegatów, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.

4a. Skreślony.

5. Skreślony.

6. Prezydent w imieniu ustępującego Prezydium Krajowego Zarządu składa pisemne sprawozdanie z działalności, za okres od ostatniego kongresu.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa pisemną ocenę z działalności ustępującego Prezydium Krajowego Zarządu i składa wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom. Składa również pisemne sprawozdaniez działalności K omisji Rewizyjnej.

8. Członkowie Prezydium Krajowego Zarządu, po uzyskaniu absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności, mogą uzyskać mandat delegata na kongres, jeżeli posiadają pisemną rekomendację zebrania delegatów swojej grupy wojewódzkiej. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Kongres Delegatów za zgodą zainteresowanych.

9. Warunki, zasady oraz szczegółowy tryb postępowania w związku ze zwołaniem Kongresu Delegatów określa Regulamin.

§ 18

Do kompetencji Kongresu Delegatów należy:

1. Wybór Prezydenta Sekcji Polskiej IPA.

2. Uchwalenie programów i głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

3. Wybór i odwołanie członków Prezydium Krajowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z pracy Krajowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4a. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Prezydium Krajowego Zarządu.

5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Sekcji Polskiej IPA i rozporządzeniu jej majątkiem.

6. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

7. Ustalenie sposobu pozyskiwania środków finansowych.

8. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Krajowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Krajowego Zarządu, Prezydium Krajowego Zarządu, Zebrania Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA. Uchwały podejmowane w tym trybie są ostateczne.

KRAJOWY ZARZĄD

§ 18a

1. Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA jest organem zarządzającym pomiędzy kongresami. Posiada kompetencje organu zatwierdzającego.

2. W skład Krajowego Zarządu wchodzą członkowie Prezydium Krajowego Zarządu oraz prezesi grup wojewódzkich.

3. Na zebraniu Krajowego Zarządu, na mocy uchwały prezydium zarządu grupy, Prezesa Grupy Wojewódzkiej może zastąpić inny członek prezydium tej grupy.

4. Zebranie Krajowego Zarządu zwołuje się uchwałą Prezydium Krajowego Zarządu, co najmniej raz na pół roku. Obradom przewodniczy Prezydent Sekcji Polskiej IPA lub zastępująca go osoba.

§ 18b

Do kompetencji Krajowego Zarządu w szczególności należy:

1) uchwalanie preliminarza budżetowego;

2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu Krajowego Zarządu zgodnie
z przepisami finansowymi;

3) uchwalanie wysokości i zasad podziału składek członkowskich w Stowarzyszeniu;

4) podejmowanie uchwały w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia;

5) nadawanie wyróżnień oraz zatwierdzanie kandydatów do odznaczeń;

6) sprawowanie nadzoru nad Prezydium Krajowego Zarządu w zakresie zarządzania sprawami majątkowymi Stowarzyszenia;

7) zatwierdzanie organizacji Biura Krajowego Zarządu;

8) powoływanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych;
9) powoływanie redaktora naczelnego czasopisma Sekcji Polskiej IPA;

10) uchwalanie zmian w Regulaminie oraz regulaminów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 6;

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał organów zarządzających niższego szczebla, przy czym uchwały podejmowane w tym trybie są ostateczne.

§ 19

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Sekcji Polskiej IPA są: Prezydent bądź zastępująca go osoba i jeden z członków Prezydium Krajowego Zarządu, natomiast do reprezentowania Grupy Wojewódzkiej – Prezes bądź zastępująca go osoba i jeden
z członków prezydium zarządu grupy, a do reprezentowania Regionu – Przewodniczący Regionu bądź zastępująca go osoba i jeden z członków Prezydium Regionu.

2. Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Sekcji Polskiej IPA, grup wojewódzkich i regionów są osoby wymienione w ust. 1. Drugim członkiem prezydium powinien być Skarbnik.

3. Skreślony.

4. Prezydenta Sekcji Polskiej IPA może zastąpić Wiceprezydent upoważniony pisemnie przez Prezydenta lub wyznaczony uchwałą Prezydium Krajowego Zarządu. Zasada ta dotyczy odpowiednio – Prezesa Grupy Wojewódzkiej i Przewodniczącego Regionu.

5. Tryb i zasady kierowania w Sekcji Polskiej IPA, w tym zastępstwa osób funkcyjnych, określa Regulamin.

PREZYDIUM KRAJOWEGO ZARZĄDU

§ 20

1. Organem wykonawczym – kierującym sprawami bieżącymi, jest Prezydium Krajowego Zarządu.

2.  Skreślony.

3. Jeśli Kongres nie postanowi inaczej, w skład Prezydium Krajowego Zarządu wchodzą:

1) Prezydent Sekcji Polskiej;

2) Wiceprezydent (w liczbie trzech);

3) Sekretarz Generalny;

4) Zastępca Sekretarza Generalnego;

5) Skarbnik;

6) Zastępca Skarbnika;

7) Członek Prezydium – przewodniczący komisji problemowej.

4. Pracą Prezydium Krajowego Zarządu kieruje Prezydent lub zastępująca go osoba.
5. Przy Sekretarzu Generalnym działają Asystenci do spraw kontaktów z Sekcjami Narodowymi IPA.

6. Skreślony.

7. Prezydium Krajowego Zarządu może składać wnioski do Krajowego Zarządu w sprawie organizacji Biura Krajowego Zarządu oraz o powołanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych.

8. Prezydium Krajowego Zarządu zbiera się na wniosek Prezydenta, zastępującej go osoby lub na żądanie 1/3 jego członków nie rzadziej niż 4 razy w roku.

9. Tryb powoływania i szczegółowe zadania Biura Krajowego Zarządu, komisji problemowych oraz asystentów określa Regulamin.

§ 21

1. Skreślony.

2. Do kompetencji Prezydium Krajowego Zarządu w szczególności należy:

1) bieżące kierowanie pracami Stowarzyszenia;

2) nadzór nad działalnością oraz powoływanie asystentów do spraw kontaktów z sekcjami narodowymi IPA;

3) nadzór nad redakcją czasopisma Sekcji Polskiej IPA;

4) zwoływanie zebrań Krajowego Zarządu;

5) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budżetowego;

6) przygotowanie projektów regulaminów w tych sytuacjach, kiedy statut o tym nie wspomina, a jest to niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia;

7) określanie rodzaju dokumentacji oraz zasad i terminów sporządzania sprawozdań przez grupy i regiony na potrzeby władz krajowych i światowych IPA;

8) opracowanie zakresów obowiązków dla osób funkcyjnych w Prezydium Krajowego Zarządu;

9) nadzór nad pracą Biura Krajowego Zarządu i powołanych komisji problemowych.

3. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań określa Regulamin.

§ 22

Skreślony.

KOMISJE REWIZYJNE

§ 22a

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez właściwy organ władzy na szczeblu Sekcji Polskiej IPA, Grupy Wojewódzkiej i Regionu. Podlega ocenie organu, który ją wybrał.

2. Uprawnienia i zadania komisji dotyczą struktury Stowarzyszenia, która ją powołała oraz niższego szczebla struktury w przypadkach:

1) niepodjęcia działania właściwej Komisji Rewizyjnej,

2) niezakończenia działań w terminie dwóch miesięcy od uzyskania informacji
o nieprawidłowościach.

3. Komisja składa się z co najmniej 2 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

4. Przewodniczący komisji inicjuje kontrole i odpowiada za wykonanie zadań statutowych określonych w § 23. Do zespołów kontrolnych można powoływać członków komisji rewizyjnych niższych szczebli.

5. Tryb i szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Działania Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do statutu.

§ 23

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1) kontrola organów zarządzającego i wykonawczego tego samego szczebla przynajmniej raz w roku, a obowiązkowo po zakończeniu roku bilansowego w kontekście:

a) prawidłowości planowania i wykonania budżetu oraz sporządzenia bilansu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków uzyskanych przez Stowarzyszenie w ramach działalności organizacji pożytku publicznego,

b) działalności statutowej organów zarządzającego i wykonawczego;

2)  przedkładanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli właściwym organom statutowym;

3)   składanie wniosku o absolutorium dla ustępującego organu wykonawczego;

4)   podejmowanie kontroli doraźnej:

a) w przypadku ujawnienia działań naruszających obowiązujące przepisy w Sekcji Polskiej IPA,

b) w celu ustalenia stanu przestrzegania obowiązujących przepisów;

5)   złożenie sprawozdania z pracy komisji na koniec kadencji.

2. Przewodniczący lub członek komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu organów statutowych swojego szczebla, a w zebraniu innych organów na ich zaproszenie.

3. Obowiązkiem prezydium jest powiadomienie właściwego przewodniczącego komisji rewizyjnej o terminie zebrania organu, o którym mowa wyżej.

§ 24

Skreślony.

§ 25

Skreślony.

§ 26

Skreślony.

§ 27

Skreślony.

§ 28

Skreślony.

§ 29

Skreślony.

GRUPY WOJEWÓDZKIE

§ 29a

1. Terenowym organem władzy Sekcji Polskiej IPA jest Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej zwoływane na mocy uchwały prezydium zarządu grupy.

2. Prezes w imieniu ustępującego Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej składa pisemne sprawozdanie za okres działalności.

3. Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej odbywa się co najmniej raz w kadencji, a do jego kompetencji należy:

1) ustalenie szczegółowych zadań i kierunków działalności Grupy Wojewódzkiej;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z pracy Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej oraz Komisji Rewizyjnej, za okres kadencji;

3) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu grupy i walnych zebrań regionów oraz zaleceń pokontrolnych komisji rewizyjnych powołanych w strukturze grupyi podejmowanie uchwał w tym zakresie;

4) wybór i odwołanie członków Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej oraz Komisji Rewizyjnej;

5) wybór delegatów na Kongres Delegatów oraz udzielanie rekomendacji, o której mowa w § 17 ust. 8;

6) ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej i Komisji Rewizyjnej;

7) ustalenie liczby przedstawicieli regionów wchodzących w skład Zarządu Grupy Wojewódzkiej;

8) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;

9) ustalenie wysokości i zasad podziału dobrowolnej składki na grupę, na wniosek Prezydium Regionu lub zarządu grupy.

ZARZĄD GRUPY WOJEWÓDZKIEJ

§ 29b

1. Terenowym organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd Grupy Wojewódzkiej, który posiada kompetencje organu zatwierdzającego.

2. Zebrania Zarządu Grupy Wojewódzkiej zwoływane są uchwałą prezydium zarządu grupy lub na żądanie 1/2 swych regionów wyrażonej w uchwale Prezydium Regionu, z podaniem celu.

3. W skład Zarządu Grupy Wojewódzkiej wchodzą członkowie prezydium tego zarządu oraz przedstawiciele podległych Regionów.

4. Liczba przedstawicieli Regionów, o których mowa wyżej, jest równa lub większa od liczby członków prezydium tej Grupy. Przewodniczący Regionu jest jednym z członków Zarządu Grupy Wojewódzkiej.

5. Pracami Zarządu Grupy Wojewódzkiej kieruje Prezes Grupy Wojewódzkiej lub zastępująca go osoba.

§ 30

1. Skreślony.

2. Do kompetencji Zarządu Grupy Wojewódzkiej w szczególności należy:

a) uchwalanie preliminarza budżetowego Grupy,

b) ustalanie wysokości i zasad podziału dobrowolnej składki do dyspozycji Grupy,

c) skreślony,

d) powoływanie redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego Grupy Wojewódzkiej,

e) zatwierdzanie sprawozdań rocznych Prezydium Grupy Wojewódzkiej,

f) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli,

g) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu grupy zgodnie z przepisami finansowymi,

h) zwoływanie zebrań delegatów Grupy,

i) określenie zasad wyboru delegatów na zebranie delegatów Grupy,

j) powoływanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych,

k) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o wykluczenie członka.

§ 30a

1. Terenowym organem wykonawczym Grupy Wojewódzkiej jest Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej, w skład którego wchodzą:

1) Prezes Grupy Wojewódzkiej;

2) Sekretarz;

3) Zastępca Sekretarza;

4) Skarbnik;

5) Członek Prezydium – w liczbie uzależnionej od potrzeb i ustaleń, z określeniem funkcji.

2. Pracami Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej kieruje Prezes lub zastępująca go osoba.

3. Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej zbiera się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2 bądź na żądanie 1/3 członków tego organu.

§ 30b

Do zadań Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej w szczególności należy:

1) realizacja uchwał i bieżące kierowanie działalnością właściwej struktury Stowarzyszenia;

2) zwoływanie zebrań Zarządu Grupy Wojewódzkiej;

3) opracowanie zakresów obowiązków dla osób funkcyjnych w Prezydium;

4) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budżetowego;

5) sporządzanie dla Zarządu Grupy corocznego sprawozdania z pracy Prezydium oraz sprawozdania finansowego i bilansu Grupy;

6) terminowe składanie sprawozdań z działalności Grupy.

§ 31

Skreślony.

REGIONY

§ 31a

1. Region IPA jest podstawową strukturą organizacyjną w Stowarzyszeniu.

2. Terenowym organem władzy Sekcji Polskiej IPA jest Walne Zebranie Członków Regionu zwoływane uchwałą Prezydium Regionu.

3. Walne zebrania członków regionu odbywają się co najmniej raz w roku, a do ich kompetencji należy:

1) ustalanie szczegółowych zadań i kierunków działalności Regionu;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych Prezydium Regionu oraz Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie i zatwierdzanie wykonania preliminarza budżetowego Regionu;

4) uchwalenie wysokości i zasad podziału dodatkowej składki do dyspozycji Regionu;

5) wybór i odwołanie członków Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu Grupy Wojewódzkiej;

6) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej;

7) ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej;

8) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Prezydium Regionu;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Regionu i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Regionu.

§ 32

1. Terenowym organem zarządzającym i wykonawczym Regionu jest Prezydium Regionu, w skład którego wchodzą:

1) Przewodniczący Regionu;

2) Sekretarz;

3) Zastępca Sekretarza;

4) Skarbnik;

5) Członek Prezydium – w liczbie uzależnionej od potrzeb i ustaleń, z określeniem funkcji.

2. Pracami Prezydium Regionu kieruje Przewodniczący Regionu lub zastępująca go osoba.

3. Prezydium Regionu zbiera się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2 bądź na żądanie 1/3 członków Prezydium Regionu.

§ 32a

Do zadań Prezydium Regionu w szczególności należy:

realizowanie uchwał i bieżące kierowanie działalnością Regionu;

przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budżetowego;

sporządzanie corocznego sprawozdania z pracy prezydium oraz sprawozdania finansowego Regionu;

zwoływanie zebrań członków Regionu;

opracowanie zakresów obowiązków dla osób funkcyjnych w Prezydium;

terminowe składanie sprawozdań z działalności Regionu.

§ 33

Skreślony

§ 34

Skreślony.

§ 35

Skreślony.

§ 36

1. Funkcje w organach IPA – Sekcja Polska pełni się honorowo. Prezydent Sekcji Polskiej pełni funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.

2. W przypadkach uznanych przez kierownictwo służbowe Policji za uzasadnione, szczególnie gdy zezwalają na to przepisy resortowe, a wykonywane zadania poszczególnych członków będą mogły być wykorzystane zawodowo, można korzystać z czasowych oddelegowań służbowych.

3. Krajowy Zarząd, Zarząd Grupy Wojewódzkiej i Walne Zebranie Członków Regionu,
w ramach posiadanych funduszy, mogą zdecydować o odpłatnym zatrudnieniu osób niezbędnych dla wykonywania czynności administracyjno – technicznych w swojej strukturze.

§ 36a

1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Kandydaci nie mogą być nominowani lub wybierani na funkcje bez ich zgody.

3. Kandydatury do władz krajowych zgłaszane są spośród delegatów na Kongres.

4. Prezydent może być wybierany spośród delegatów, którzy mają co najmniej 5–letni staż członkowski w Sekcji Polskiej IPA.

5. Organ władzy, wymieniony w § 16a ust. 1 – na zebraniu określa szczegółowe zasady prowadzenia wyborów w swojej strukturze, jeżeli statut tego nie określa.

§ 37

1. Wybory do władz Stowarzyszenia w przypadku zgłoszenia jednego kandydata odbywają się jawnie, chyba że zebranie postanowi inaczej.

2. Kandydat jest wybrany, gdy uzyska ponad połowę głosów obecnych.

3. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości głosów zgłasza się innego kandydata.

4. Skreślony.

5. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów do tej samej funkcji, zarządza się wybory tajne.

6. Wybrany jest kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów.

7. Wybór Prezydenta jest prawomocny, gdy kandydat uzyska ponad połowę oddanych głosów delegatów. W przypadku braku kwalifikowanej większości, dokonuje się wyboru Prezydenta w kolejnej turze, spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w turze poprzedniej.

Rozdział 5a

ZARZĄD KOMISARYCZNY

§ 37a

Zarząd Komisaryczny powołuje organ władzy wyższego szczebla, w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przepisów prawa lub statutu przez organy statutowe podległej struktury, jeśli  z okoliczności wynika, że brak jest perspektyw na samodzielne przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub statutem przez te organy.

Rażącym naruszeniem statutu przez organ jest:

1) niezłożeniu w wymaganym terminie sprawozdania z działalności statutowej albo rozliczenia finansowego;

2) brak zwoływania zebrań wymaganych przez statut, zwłaszcza zebrania sprawozdawczo – wyborczego;

3) odmowa udostępnienia dokumentacji bieżącej, archiwalnej w zakresie spraw statutowych i finansowych;

4) uchylanie się od obowiązku poddania się kontroli Komisji Rewizyjnej.

§ 37b

Celem działania Zarządu Komisarycznego jest:

 • przywrócenie prawidłowego funkcjonowania struktury IPA Sekcja Polska, a zwłaszcza zwołanie zebrania organu władzy celem wyłonienia organów zdolnych do prawidłowego funkcjonowania struktury;
 • usunięcie skutków powstałych nieprawidłowości;
 • realizowanie zadań określonych w ustawie o stowarzyszeniach.

Koszty działania Zarządu Komisarycznego pokrywane są ze środków struktury, dla której został on powołany.

W przypadku braku środków własnych koszty pokrywane są rzez strukturę powołującą Zarząd Komisaryczny.

§ 37c

1. Zarząd Komisaryczny składa się z 3 do 5 osób.

2. Uchwała powołująca Zarząd Komisaryczny wskazuje jego przewodniczącego, jak również sposób reprezentacji jednostki terenowej.

3. Przewodniczący przewodzi zespołowi i kieruje jego pracami.

4. W skład Zarządu Komisarycznego powinien wejść przedstawiciel Komisji Rewizyjnej jednostki nadrzędnej.

5. Z dniem powołania Zarządu Komisarycznego, członkowie organu zarządzającego jednostki terenowej z mocy statutu  zostają odwołani, a ich obowiązki przejmują członkowie Zarządu Komisarycznego.

6. Zarząd Komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do powołania nowego organu zarządzającego, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 37d

W przypadku przesłanek uniemożliwiających dalsze funkcjonowanie jednostki terenowej, Zarząd Komisaryczny składa wniosek do organu, który go powołał, o rozwiązanie jednostki terenowej.

Rozdział 5b

LIKWIDACJA JEDNOSTKI TERENOWEJ

§ 37e

W przypadku likwidacji jednostki terenowej Krajowy Zarząd powołuje likwidatora.

Podstawą likwidacji  jednostki terenowej jest:

 • uchwała organu władzy, podjęta na wniosek Zarządu Komisarycznego o rozwiązaniu jednostki terenowej;
 • uchwała Krajowego Zarządu, podjęta na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej w przypadku jeśli liczba członków Regionu będzie mniejsza niż określona w statucie;
 • uchwała organu władzy jednostki terenowej o samorozwiązaniu, zaakceptowana przez Krajowy Zarząd;
 • postanowienia sądu.

§ 37f

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji struktury stowarzyszenia w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający likwidowany majątek przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Likwidator w szczególności powinien:

 • powiadomić sąd o wszczęciu postępowania likwidacyjnego i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 • podać do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;
 • ustalić istniejące zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych i dokonać ich uregulowania;
 • rozwiązać istniejące umowy cywilno- prawne;
 • dokonać stosownych zgłoszeń do właściwych urzędów;
 • podejmować inne czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego;
 • po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie rozwiązanej struktury IPA Sekcja Polska z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 37g

Koszty rozwiązania pokrywa się z majątku likwidowanej struktury Stowarzyszenia.

§ 37h

1. Majątek pozostały po rozwiązaniu Regionu IPA, przechodzi na rzecz Grupy Wojewódzkiej, w której Region się znajdował, chyba że uchwała o samorozwiązaniu stanowi inaczej.

2. Majątek pozostały po rozwiązaniu Grupy Wojewódzkiej przechodzi na rzecz IPA – Sekcja Polska, chyba że uchwała o samorozwiązaniu stanowi inaczej.

Rozdział 6

FINANSE STOWARZYSZENIA i DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 38

1. Źródłem dochodów IPA – Sekcji Polskiej są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje i darowizny,

c) inne prawem dozwolone źródła.

2. W Stowarzyszeniu i jego terenowych jednostkach organizacyjnych zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

3. Stowarzyszenie i jego terenowe jednostki organizacyjne:

1) prowadzą działalność pożytku publicznego określoną w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczają na działalność, o której mowa w pkt 1.

4. Zakazane jest prowadzenie działalności pożytku publicznego wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

§ 38a

1. Ustalanie wysokości i sposobu podziału składek należy do kompetencji organów władzy Stowarzyszenia.

2. Zasady ewidencji i wykorzystywania środków przekazywanych dla IPA z tytułu odpisów podatkowych na rzecz organizacji pożytku publicznego określa Regulamin.

3. Księgowość w Sekcji Polskiej IPA prowadzi się zgodnie z przepisami instrukcji finansowej określonej w Regulaminie.

Rozdział 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 39

1. Wniosek do Krajowego Zarządu o zmianę statutu Stowarzyszenia, najpóźniej w roku poprzedzającym rok odbycia kongresu, mogą złożyć: 

     1) Prezydium Krajowego Zarządu;

     2) Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;

     3) Zarząd Grupy Wojewódzkiej.

1a. Jeśli wniosek uzyska poparcie Krajowego Zarządu, wówczas organ ten powołuje Komisję Statutową w celu opracowania projektu zmian w statucie.

2. Uchwała Kongresu Delegatów o zmianach w statucie Stowarzyszenia jest ważna, jeżeli za jej przyjęciem oddano co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów.

3. Tryb powoływania oraz zakres i okres pracy Komisji Statutowej określa Regulamin.

§ 40

1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może przedstawić 3/4 członków Krajowego Zarządu lub 1/2 członków Stowarzyszenia.

1a. Krajowy Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Kongres Delegatów w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia wniosku.

2. Nadzwyczajny Kongres Delegatów uchwala rozwiązanie Stowarzyszenia większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych delegatów.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przekazany jednej lub więcej organizacji dobroczynnych wskazanych przez Nadzwyczajny Kongres Delegatów.

Rozdział 8

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 41

Prezydium Krajowego Zarządu jest odpowiedzialne za opracowanie projektu Regulaminu, o którym mowa w statucie. Regulamin przyjmuje w formie uchwały Krajowy Zarząd.

Skreślony.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

 

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SEKCJI POLSKIEJ IPA

Uchwała Nr 3
z dnia 18 czerwca 2011 roku
Kongresu Nadzwyczajnego Delegatów Sekcji Polskiej IPA
w sprawie przyjęcia załącznika do statutu IPA – Sekcja Polska
Na wniosek Komisji Statutowej, delegaci nadzwyczajnego kongresu Sekcji Polskiej IPA przyjęli tekst załącznika do statutu IPA – Sekcja Polska stanowiącego Regulamin Działania Komisji Rewizyjnej, ustanowionego zgodnie z dyspozycją §22a ust. 5 statutu Stowarzyszenia, w brzmieniu jak niżej:


„Załącznik do statutu IPA - Sekcja Polska
REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ


§ 1


1. Komisje rewizyjne podejmują czynności kontrolne z inicjatywy własnej, po podjęciu stosownej uchwały.
2. Uchwała komisji rewizyjnej o podjęciu czynności kontrolnych powinna wskazywać :
1) organ, którego kontrola dotyczy;
2) termin kontroli;
3) przedmiot i zakres czynności kontrolnych;
4) dodatkowe warunki organizacji kontroli.
3. Jeżeli w kontroli nie uczestniczy przewodniczący komisji rewizyjnej, należy wskazać kto będzie przewodniczył kontroli.
4. Treść uchwały o przeprowadzeniu czynności kontrolnych komisja rewizyjna niezwłocznie przekazuje organowi podlegającemu kontroli.
5. Czynności kontrolne powinny być wykonywane w dniach oraz godzinach uzgodnionych z odpowiednim wyprzedzeniem z kontrolowanym organem i w warunkach umożliwiających przeprowadzenie kontroli.


§ 2


1. Komisja pracuje w składzie własnym, w co najmniej dwuosobowych zespołach.
2. Komisja rewizyjna w skład zespołu może powołać członków komisji rewizyjnej niższego szczebla tworząc zespół kontrolny. Co najmniej jeden członek zespołu musi być przedstawicielem komisji rewizyjnej, która podjęła kontrolę. Pełni on funkcję przewodniczącego zespołu.


§ 3


1. Członkowie komisji rewizyjnej wykonujący czynności kontrolne mają prawo:
1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów znajdujących się w wyłącznej gestii kontrolowanej struktury IPA;
2) wglądu do ksiąg, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów będących w dyspozycji kontrolowanej struktury IPA związanych z jej działalnością;
3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów;

4) żądania złożenia wyjaśnień i informacji od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów stowarzyszenia;
5) zwoływania posiedzeń struktur IPA, których kontrola dotyczy;
6) podejmowania innych działań i czynności niez ędnych dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Członkowie komisji prowadzący czynności kontrolne mają obowiązek:
1) kierować się w swoich działaniach dewizą stowarzyszenia, a głównym celem podejmowanych przez nich działań winno być poszukiwanie wraz z członkami kontrolowanej struktury IPA takich rozwiązań, które pozwolą na usunięcie uchybień, nieprawidłowości i przywrócenie stanu zgodnego z przepisami Stowarzyszenia;
2) przestrzegać przepisów bhp oraz zasad i przepisów obowiązujących na terenie siedziby kontrolowanej struktury IPA;
3) przestrzegać procedur zapewniających ochronę danych oso owych.
3. Dokumenty sporządzane w trakcie kontroli opatrzone są klauzulą „do użytku wewnętrznego”.
4. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji.


§ 4


Członkowie kontrolowanego organu mają obowiązek poddać się kontroli oraz udzielać członkom komisji rewizyjnej ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.


§ 5


1. Kontrolujący sporządzają protokół kontroli zawierający:
1) nazwę i adres kontrolowanej struktury;
2) dane osób funkcyjnych w kontrolowanej strukturze;
3) określenie celu i zakresu kontroli;
4) skład kontrolujących;
5) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
6) ustalenia kontroli;
7) uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z kontroli wraz z propozycjami rozwiązania spornych kwestii;
8) podpisy osó kontrolujących oraz podpis oso y kierującej kontrolowaną strukturą.
2. Kontrolujący powinien wyjaśniać zasadność przesłanek, którymi kieruje się przy formułowaniu wniosków, uwag i zaleceń, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do ich późniejszego dobrowolnego wykonania.
3. Kierujący kontrolą umożliwia kontrolowanemu wypowiedzenie się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych uwag, wniosków i zaleceń, przed ich pisemnym sformułowaniem.
4. Osoba kierująca kontrolowaną strukturą podpisując protokół może w nim zawrzeć swoje uwagi.
5. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez przedstawiciela kontrolowanej struktury, prowadzący kontrolę czyni o tym wzmiankę w miejscu przeznaczonym na złożenie takiego podpisu.
6. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami kontroli, a zwłaszcza jeśli zachodzi potrzeba uzyskania specjalistycznych porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji, protokół kontroli może zostać wysłany do podpisania drogą listowną, bez zbędnej zwłoki. Protokół wysłany na adres jednostki kontrolowanej uważa się za doręczony.


§ 6


1. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają przy o ecności co najmniej dwóch członków.

2. Sprawy personalne oraz wnioski o absolutorium dla Zarządu wymagają głosowania w pełnym składzie. Dla swojej ważności wymagają uchwalenia bezwzględną większością głosów.
3. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki, przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego (również via e-mail), z wyłączeniem głosowania o udzielenie absolutorium.


§ 7


1. Protokół kontroli sporządza się w 2 egzemplarzach. Oryginał pozostaje w dokumentacji Komisji Rewizyjnej, a kopię pozostawia się w jednostce kontrolowanej.
2. Organ kontrolowany, jeśli nie składa odwołania, o którym mowa w § 8 ust. 1, udziela pisemnej odpowiedzi o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w terminie 30 dni od chwili dostarczenia protokołu pokontrolnego.
3. Na organie kontrolowanym spoczywa obowiązek zapoznania z treścią protokołu przewodniczącego komisji rewizyjnej struktury, której kontrola dotyczyła, jeśli kontrolę prowadziła Komisja Rewizyjna wyższego szczebla.


§ 8


1. Organ struktury kontrolowanej może w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli złożyć pisemne odwołanie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który sporządził protokół. § 5 ust. 6 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 winno być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.
3. Uwagi, wnioski i zalecenia wydane przez organ rozpatrujący odwołanie stają się wykonalne, jeśli organ kontrolowany nie składa odwołania zgodnie z ust.1 powyżej. Wówczas organ kontrolowany, w terminie wyznaczonym przez organ odwoławczy, udziela pisemnej odpowiedzi o sposobie ich realizacji komisji rewizyjnej, która kontrolę wszczęła.


§ 9


1. Komisja rewizyjna podejmuje decyzję o zakończeniu danej kontroli z chwilą realizacji wszystkich wniosków pokontrolnych.
2. Koszty działania zespołu kontrolnego ponosi struktura, do której należy Komisja Rewizyjna prowadząca kontrolę.

 

 

REGULAMIN SEKCJI POLSKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI IPA

 

 

REGULAMIN
SEKCJI POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI IPA


ŚWINOUJŚCIE MARZEC 2019 ROKU

 

REGULAMIN SEKCJI POLSKIEJ IPA
Spis treści


Rozdział 1

DEFINICJE. TRYB I ZASADY KIEROWANIA - 4


Rozdział 2

POWSTANIE GRUPY WOJEWÓDZKIEJ I REGIONU - 5


Rozdział 3

NABYCIE CZŁONKOSTWA - 7

Tryb oraz warunki nabycia członkostwa zwyczajnego - 7

Tryb oraz warunki przyznawania członkostwa asocjacyjnego - 8


Rozdział 4

UTRATA CZŁONKOSTWA - 9

Skreślenie, wykluczenie członka - 9

Wszczęcie procedury wykluczenia członka - 9

Procedura wykluczenia członka - 10

Wykluczenie członka - 11


Rozdział 5

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ - 12

Nadawanie tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”- 12

Nadawanie tytułu „Człowiek roku IPA Sekcja Polska” - 13

Nadawanie odznaczenia honorowego - Medalu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” - 14

Wniosek o nadanie odznaczenia honorowego - Medalu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” - 16

Rozdział 6

BIURO KRAJOWEGO ZARZĄDU - 19

Zasady pracy Referatu Legitymacji - 19

Zasady Funkcjonowania serwisu internetowego - 20

Komisje Problemowe - 21


Rozdział 7

TRYB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA ZEBRAŃ - 22

Zwołanie zebrania - 22

Rozpoczęcie zebrania - 22

Prowadzenie zebrania - 23

Głosowanie - 24

Protokół i uchwały zebrania - 24


Rozdział 8

ORDYNACJA WYBORCZA NA KONGRES DELEGATÓW - 25


Rozdział 9

WYBORY PREZYDIUM KRAJOWEGO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 26

Rozdział 10

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH W GRUPACH WOJEWÓDZKICH I REGIONACH  -26


Rozdział 11

SPRAWOZDAWCZOŚĆ -  26


Rozdział 12

REPREZENTOWANIE SEKCJI POLSKIEJ W STRUKTURACH MIĘDZYNARODOWYCH IPA - 27


Rozdział 13

WYDAWANIE CZASOPISMA „WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA” - 27


Rozdział 14

ZASADY EWIDENCJI I WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH
DLA IPA Z TYTUŁU ODPISÓW PODATKOWYCH NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO - 29


Rozdział 15

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE - 30


Załącznik nr 1 Tabela z adresami e-mail  - 31


Załącznik nr 2 Zasady uczestnictwa członków Sekcji Polskiej IPA w seminariach organizowanych przez Centrum Informacyjno-Szkoleniowe (IBZ) w Schloss Gimborn - 32


Załącznik nr 3 Zasady rozliczeń delegacji z wyjazdów krajowych i zagranicznych - 34


Załącznik nr 4  INSTRUKCJA FINANSOWA Sekcji Polskiej IPA - 37

I. ZASADY OGÓLNE 37

II. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, SKŁADKI 38

III. KSIĘGOWOŚĆ 38

IV. INWENTARYZACJA. 39

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 39

VI. PRZECHOWYWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH 39

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 40

 

 

Uchwalony przez Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA
w dniu 23 marca 2019 roku w Świnoujściu


Rozdział 1

DEFINICJE. TRYB I ZASADY KIEROWANIA


§ 1


Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1) organ statutowy – organ wskazany w § 16a Statutu Sekcji Polskiej IPA;
2) osoba funkcyjna – osoby wymienione w § 20 ust. 3, § 30a ust. 1, § 32 ust. 1 Statutu Sekcji Polskiej IPA oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej każdego szczebla, a także Redaktor Naczelny czasopisma Sekcji Polskiej IPA;
3) Statut – Statut Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
4) Stowarzyszenie – International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska;


§ 2


1. Członkowie prezydiów działają w ramach zakresów obowiązków uchwalonych na pierwszym zebraniu po wyborach, na których ukonstytuowały się nowe władze.
2. Obowiązkiem Prezydium Krajowego Zarządu jest śledzenie zmian w prawie polskim oraz w statucie międzynarodowym IPA wpływających na zmianę Statutu Stowarzyszenia.


§ 3


1. W przypadku trwałej lub przejściowej przeszkody w pełnieniu obowiązków przez osoby funkcyjne, zastępstwo za nie pełnią:
1) w Prezydium Krajowego Zarządu, w stosunku do Prezydenta – Wiceprezydent wyznaczony przez Prezydenta na pierwszym posiedzeniu Krajowego Zarządu po wyborach, w stosunku do Skarbnika – Zastępca Skarbnika, w stosunku do Sekretarza Generalnego – Zastępca Sekretarza Generalnego;
2) w Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej, w stosunku do Prezesa – Sekretarz, w stosunku do Sekretarza – Zastępca Sekretarza, a Skarbnika – wyznaczony członek Prezydium;
3) w Prezydium Regionu, w stosunku do Przewodniczącego – Sekretarz, w stosunku do Sekretarza – Zastępca Sekretarza, a Skarbnika – wyznaczony członek Prezydium.
2. W przypadku niemożności pełnienia zastępstwa przez osoby wskazane w ust. 1 wyznacza się innego członka właściwego organu.
3. Uchwałę w sprawie zastępstwa podejmuje Prezydium organu podając zakres uprawnień pełniącego zastępstwo oraz czas trwania zastępstwa, jednak nie dłużej niż do końca kadencji organu.
4. Uprawnienie do pełnienia zastępstwa może być:
1) pełne;
2) z ograniczeniami;
3) do załatwienia określonej sprawy.

5. Wybory uzupełniające, albo nowe wybory do organu, prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi przez organ władzy danej struktury Stowarzyszenia, jeśli Statut tego nie określa.


§ 4


1. Trwałą przeszkodę w pełnieniu funkcji stanowi utrata członkostwa.
2. Przejściową przeszkodą w pełnieniu funkcji może być:
1) długotrwała choroba;
2) długotrwały wyjazd za granicę;
3) inna okoliczność, powodująca niemożność sprawnego sprawowania funkcji w Stowarzyszeniu.


§ 5


Odwołania od decyzji organów statutowych można składać najpóźniej na najbliższym posiedzeniu organu odwoławczego, jeśli przepis szczegółowy nie stanowi inaczej.


Rozdział 2
POWSTANIE GRUPY WOJEWÓDZKIEJ I REGIONU


§ 6


1. Po zmianie podziału administracyjnego kraju i zmianie Statutu Prezydium Krajowego Zarządu na podstawie uchwały Krajowego Zarządu wdraża postępowanie w sprawie zwołania Zebrania Delegatów tworzonej Grupy Wojewódzkiej (z Regionów mających siedzibę na terenie nowo powstałego województwa).
2. Tworzą je Regiony mające siedzibę na terenie powstałego województwa.
3. Powstanie Grupy Wojewódzkiej zatwierdza Kongres Delegatów.
4. Prezydium Zarządu powołanej Grupy niezwłocznie przesyła do Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej komplet wymaganych dokumentów.


§ 7


1. Wymagane dokumenty z Zebrania Założycielskiego Grupy Wojewódzkiej:
1) uchwała o powołaniu Grupy Wojewódzkiej określająca:
 pełną nazwę zgodnie z nazewnictwem określonym w § 1 Statutu,
 skróconą nazwę;
2) uchwała o ustaleniu liczby osób wchodzących w skład Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej Grupy Wojewódzkiej;
3) uchwała o ustaleniu liczby przedstawicieli Regionów wchodzących w skład Zarządu Grupy Wojewódzkiej uwzględniającej zapisy § 29b Statutu;
4) uchwała o wyborze Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
5) uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej;
6) uchwała o ukonstytuowaniu się Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
7) protokół z zebrania.
2. Wszystkie dokumenty przygotowuje się w co najmniej trzech egzemplarzach.


§ 8

1. Region powstaje na Zebraniu Założycielskim zwołanym w porozumieniu z Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę Regionu. 2. W Zebraniu Założycielskim Regionu w charakterze obserwatora udział bierze przedstawiciel Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej określonej w ust. 1. 3. W Zebraniu Założycielskim musi wziąć udział co najmniej 15 osób spełniających warunki statutowe członkostwa. 4. Członkowie Założyciele niebędący członkami Stowarzyszenia składają pisemne oświadczenia o spełnianiu wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu. 5. Członkowie Założyciele będący członkami zwyczajnymi istniejącego Regionu Stowarzyszenia automatycznie tracą członkostwo w dotychczasowym Regionie.

§ 9


1. Wymagane dokumenty z Zebrania Założycielskiego Regionu:
1) lista Członków Założycieli z danymi określonymi w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz dodatkowo poszerzona o PESEL oraz numer legitymacji (dotyczy członków Stowarzyszenia);
2) oświadczenia Członków Założycieli niebędących członkami Stowarzyszenia o spełnianiu wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu;
3) uchwała o powołaniu Regionu określająca:
pełną nazwę zgodnie z nazewnictwem określonym w § 1 Statutu,
skróconą nazwę;
4) uchwała o ustaleniu liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej;
5) uchwała o wyborze Prezydium Regionu;
6) uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej;
7) uchwała o ukonstytuowaniu się Prezydium Regionu;
8) protokół z zebrania.
2. Wszystkie dokumenty przygotowuje się w co najmniej trzech egzemplarzach.


§ 10


1. Prezydium Zarządu nowo powołanej Grupy Wojewódzkiej po otrzymaniu uchwały zatwierdzającej jej powstanie niezwłocznie przesyła po dwa egzemplarze wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku rejestracyjnego do KRS, który musi zawierać:
1) uchwałę Kongresu Delegatów zatwierdzającą powstanie Grupy;
2) dokumenty z Zebrania Założycielskiego wymienione w § 7;
3) Statut Sekcji Polskiej uwierzytelniony przez KRS;
4) wyciąg z rejestru Sekcji Polskiej;
5) formularze KRS niezbędne do rejestracji Stowarzyszenia.
2. Wniosek rejestracyjny do KRS składa Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej. Grupa Wojewódzka uzyskuje własną osobowość prawną z chwilą wpisania jej do KRS.
3. Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej:
1) niezwłocznie od daty otrzymania dokumentów z Zebrania Założycielskiego Regionu przesyła do Prezydium Sekcji Polskiej wniosek o zatwierdzenie powstania Regionu;
2) niezwłocznie od daty otrzymania uchwały o zatwierdzeniu powstania Regionu rejestruje Region w KRS jako jednostkę terenową.
4. Wniosek do KRS składa Prezydium Grupy Wojewódzkiej. Region uzyskuje własną osobowość prawną z chwilą wpisania go do KRS.
5. Grupa Wojewódzka i Region po uzyskaniu wpisu do KRS, w ciągu 21 dni, powinny złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla ich siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8.


Rozdział 3

NABYCIE CZŁONKOSTWA


Tryb oraz warunki nabycia członkostwa zwyczajnego


§ 11


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która spełnia wymogi określone w § 10 ust. 2 Statutu.
2. Członek Stowarzyszenia może należeć tylko do jednego Regionu.
3. Zmiana przynależności członka zwyczajnego do Regionu w ciągu danego roku kalendarzowego jest dopuszczalna jednorazowo i następuje w dwóch przypadkach:
1) na pisemny wniosek zainteresowanego o przyjęcie rozpatrzony w drodze uchwały Prezydium Regionu. Kopię uchwały należy przesłać do Regionu, którego był poprzednio członkiem;
2) automatycznie z chwilą podpisania listy Członków Założycieli innego Regionu.
4. Kopię dokumentów o zmianie przynależności w przypadkach, o których mowa w ust. 3, Prezydium Regionu przyjmującego członka przesyła do Regionu, do którego poprzednio należał.
5. Osoba deklaruje swoją wolę przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, której wzór określa Prezydium Krajowego Zarządu.
6. Przedkładając wypełnioną deklarację, osoba chcąca wstąpić do Stowarzyszenia wpłaca składkę członkowską i wpisowe, albo dołącza dokument potwierdzający wniesienie takowych opłat.
7. Deklaracje, po podpisaniu przez osobę funkcyjną Prezydium Regionu, przekazywane są do Referatu Legitymacji, za pośrednictwem Prezydium Grupy Wojewódzkiej.
8. Prezydium Regionu może w drodze uchwały ograniczyć liczbę osób upoważnionych do podpisywania deklaracji, a także określić szczegółowy tryb postępowania przy ich podpisywaniu.


§ 12


1. W przypadku odmowy podpisania deklaracji przez osobę funkcyjną, Prezydium Regionu podejmuje uchwałę o odmowie przyjęcia członka.
2. W przypadku odmowy, odpis uchwały wraz z przedłożoną deklaracją przekazywane są kandydatowi w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
3. Od uchwały przysługuje odwołanie, które w ciągu 14 dni od chwili doręczenia należy przesłać do Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej.
4. Zakres dokumentacji potrzebnej do rozpoznania sprawy, jak i sposób jej gromadzenia określa Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej.
5. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu Grupy Wojewódzkiej.
6. Zarząd Grupy Wojewódzkiej może zmienić decyzję Prezydium Regionu tylko wówczas, gdy nie było przesłanek do podjęcia odmownej decyzji, albo brak było racjonalnych argumentów potwierdzających istnienie takich przesłanek.
7. Pozytywna uchwała Zarządu Grupy Wojewódzkiej oznacza wdrożenie procedury przyjęcia członka w Regionie.


§ 13


1. Dowodem członkostwa w Stowarzyszeniu jest ważna legitymacja IPA.
2. Wzór legitymacji obowiązujący w Stowarzyszeniu jest zgodny z szablonem legitymacji otrzymywanym od władz światowych IPA.
3. Rewers legitymacji obowiązującej w Stowarzyszeniu określa Prezydium Krajowego Zarządu.
4. W przypadku wydania nowej legitymacji z powodu jej zagubienia lub zniszczenia, członek wnosi opłatę za legitymację.
5. Wymiana legitymacji z powodu zmiany danych jest bezpłatna.
6. Zabrania się wydawania dokumentów z logo IPA w formie legitymacji lub identyfikatora wzorem przypominających legitymację, zawierających dane osobowe. Dokumenty te są zastrzeżone do decyzji Krajowego Zarządu.
7. Osoba niebędąca członkiem zwyczajnym lub wyróżniona tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” nie może posługiwać się dokumentami z logo IPA.


§ 14


1. Członek, który utracił członkostwo w wyniku skreślenia może ponownie je uzyskać na warunkach określonych w § 11, jeśli podstawą skreślenia było dobrowolne wystąpienie członka ze Stowarzyszenia zgodnie z § 16 ust. 2 lub nieopłacenie składki członkowskiej przez 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2. Członek, który utracił członkostwo w wyniku wykluczenia może ponownie je uzyskać na ogólnych warunkach, po upływie 10 lat od daty prawomocnej uchwały o wykluczeniu. Ponowne uzyskanie członkostwa bez zachowania powyższego terminu jest z mocy Statutu nieważne.
Tryb oraz warunki przyznawania członkostwa asocjacyjnego


§ 15


1. Osoba starająca się o przyznanie członkostwa asocjacyjnego, po uzyskaniu wstępnej akceptacji Prezydium Regionu, do którego ma należeć, przedkłada wypełnioną deklarację.
2. Prezydium Regionu przesyła przedłożoną deklarację wraz z opinią do Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej.
3. Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej przesyła otrzymane dokumenty wraz ze sporządzonym wnioskiem o przyznanie członkostwa asocjacyjnego i własną rekomendacją do Prezydium Krajowego Zarządu.
4. Prezydium Krajowego Zarządu przyznając członkostwo asocjacyjne powiadamia o tym fakcie Prezydium właściwego Regionu IPA przesyłając zgromadzone dokumenty i odpis uchwały.
5. Dalszy tryb postępowania związany z otrzymaniem członkostwa asocjacyjnego odbywa się na ogólnych zasadach.
6. Prezydium Krajowego Zarządu może odmówić przyznania członkostwa asocjacyjnego tylko wtedy, gdy uzna, że podjęcie takiej uchwały byłoby sprzeczne z celami Stowarzyszenia, określonymi w § 8 Statutu.
7. Jeżeli decyzja o przyznaniu członkostwa asocjacyjnego będzie negatywna, przysługuje od niej odwołanie do Krajowego Zarządu, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 2 – 3, 6 – 7, przy czym obowiązki Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej realizuje Prezydium Krajowego Zarządu.


Rozdział 4

UTRATA CZŁONKOSTWA


Skreślenie, wykluczenie członka


§ 16


1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1 Statutu, Prezydium Regionu obowiązane jest niezwłocznie zaktualizować listę członków.
2. Dobrowolne wystąpienie członka oznacza wyrażenie woli:
1) pisemne, podpisane przez członka, przesłane do organu zarządzającego;
2) ustne, złożone przewodniczącemu macierzystego Regionu i udokumentowane w protokole zebrania Prezydium.


Wszczęcie procedury wykluczenia członka


§ 17


1. Z inicjatywą wdrożenia postępowania o wykluczenie członka może wystąpić do Zarządu Grupy Wojewódzkiej w formie:
1) pisemnej – co najmniej 10 członków Stowarzyszenia;
2) uchwały – Prezydium organu statutowego;
3) protokołu pokontrolnego – Komisja Rewizyjna.
2. Występując z inicjatywą o wykluczenie członka należy wskazać podstawę prawną i faktyczną, a także okoliczności uzasadniające ich istnienie.
3. Dokument zawierający wniosek o wdrożenie postępowania o wykluczenie członka składany jest do Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej, gdzie jest wstępnie badany pod kątem zachowania wymogów formalnych i merytorycznych. Wszystkie zgromadzone materiały potwierdzające zasadność wniosku powinny zostać dołączone do dokumentu.
4. Zarząd Grupy Wojewódzkiej wszczyna postępowanie o wykluczenie członka, jeżeli dokument spełnia wymogi formalne i merytoryczne. W przeciwnym razie odmawia wszczęcia postępowania o wykluczenie członka.
5. W przypadku, gdy Zarząd Grupy Wojewódzkiej uzna, iż przeprowadzenie postępowania o wykluczenie członka na szczeblu Grupy Wojewódzkiej może być nieobiektywne, utrudnione lub niemożliwe, a w szczególności, gdy wniosek dotyczy członka Zarządu Grupy Wojewódzkiej, podejmuje uchwałę o przeprowadzenie procedury o wykluczenie członka na szczeblu Sekcji Polskiej i przekazuje całość materiałów do Prezydium Krajowego Zarządu.
6. Badanie wniosku przez Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej, o której mowa w ust. 3 i podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 4, trwa łącznie nie dłużej niż 3 miesiące od daty
otrzymania wniosku. Uchwałę o podjętej decyzji przesyła się zainteresowanym stronom w terminie 14 dni od chwili jej podjęcia.
7. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, i nierozpatrzenia wniosku bądź w przypadku odmowy wszczęcia postępowania zgodnie z ust. 4 lub zgodnie z § 21 ust. 1, wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania do Krajowego Zarządu.
8. Wniosek złożony w trybie ust. 5 lub ust. 7 rozpatrywany jest przez Krajowy Zarząd w trybie § 22 i § 24.

Procedura wykluczenia członka


§ 18


Podejmując uchwałę o wszczęciu postępowania o wykluczenie członka, Zarząd Grupy Wojewódzkiej powołuje komisję składającą się z co najmniej 3 osób. Celem komisji jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia do Krajowego Zarządu z wnioskiem o wykluczenie członka.


§ 19


1. O podjęciu czynności dotyczących wszczęcia postępowania przewodniczący komisji informuje członka, wobec którego złożono wniosek o wykluczenie, a także Zarząd Grupy, do której członek należy.
2. Powiadomienie może być dostarczone w formie pisemnej i powinno zawierać pouczenie o prawach określonych w ust. 3 i 4. Jeżeli członek, wobec którego wszczęto postępowanie odmawia przyjęcia powiadomienia, wywołuje to skutki jakby zostało ono doręczone.
3. Członkowi przysługuje prawo spotkania z komisją celem ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów, ustnie lub pisemnie. Obowiązkiem komisji jest wyznaczenie terminu i miejsca takiego spotkania. Jeżeli członek nie może się stawić w wyznaczonym terminie i miejscu, swoje stanowisko może wyrazić na piśmie.
4. Jeżeli członek uzna za konieczny osobisty kontakt z członkami komisji może uzgodnić termin i miejsce spotkania, odpowiadające wszystkim zainteresowanym. Jeżeli jednak przeprowadzenie takiego spotkania połączone byłoby z nadmiernymi trudnościami albo okazało się niemożliwe w czasie trwania postępowania, można od niego odstąpić i poprzestać na rozwiązaniu opisanym w ust. 3 zdanie trzecie.


§ 20


1. W celu wyjaśnienia okoliczności związanych z wszczętym postępowaniem komisja przeprowadza czynności z urzędu, albo na wniosek zainteresowanych stron, w szczególności:
1) zabezpiecza dokumenty, oryginały albo uwierzytelnione kopie;
2) przeprowadza rozmowy z osobami;
3) dokonuje analizy dokumentów.
2. Po zakończeniu czynności, trwających nie dłużej niż 3 miesiące, komisja sporządza sprawozdanie zakończone rekomendacją, co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie i wraz z zebranymi materiałami przesyła do Zarządu, który komisję powołał. Rekomendacja nie jest wiążąca.


§ 21


1. Jeżeli Zarząd Grupy Wojewódzkiej uzna, że zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu, podejmuje uchwałę o sporządzenie wniosku o wykluczeniu członka.
2. Przed przystąpieniem do głosowania osoba, wobec której wszczęto postępowanie o wykluczenie, ma prawo ustnego przedstawienia swojego stanowiska. Obowiązkiem prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej jest poinformowanie zainteresowanego o terminie i miejscu głosowania oraz możliwości osobistego zaprezentowania swojego stanowiska.
3. Wniosek o wykluczenie członka wraz z uzasadnieniem sporządza Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej. Uzasadnienie powinno zawierać:
1) podstawę formalną i faktyczną;
2) opis okoliczności uzasadniających wykluczenie członka;
3) streszczenie ustaleń poczynionych w trakcie postępowania prowadzonego przez komisję Grupy Wojewódzkiej, łącznie ze wskazaniem rekomendacji.
4. Wniosek wraz z uchwałą Zarządu Grupy Wojewódzkiej i wszystkimi zebranymi materiałami niezwłocznie przesyłany jest do Prezydium Krajowego Zarządu.


Wykluczenie członka


§ 22


Prezydium Krajowego Zarządu sprawdza, czy otrzymany wniosek spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Następnie wraz z własnym sprawozdaniem i rekomendacją, co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie, przesyła do Krajowego Zarządu. Rekomendacja nie jest wiążąca.


§ 23


1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wykluczenie członka jest oczywiście bezzasadny, Prezydium przesyła materiały do Krajowego Zarządu wraz z własnym sprawozdaniem i rekomendacją o zwrot wniosku do Zarządu Grupy Wojewódzkiej celem usunięcia braków albo odstąpienia od jego wnoszenia.
2. Wniosek o wykluczenie członka jest oczywiście bezzasadny, jeżeli:
1) inicjatywa wdrożenia postępowania o wykluczenie członka została podjęta przez nieuprawniony podmiot;
2) wniosek nie wskazuje okoliczności potwierdzających istnienie podstaw faktycznych do wykluczenia członka;
3) okoliczności wskazujące na istnienie podstaw faktycznych do wykluczenia członka wskazywane we wniosku nie pokrywają się z ustaleniami komisji powołanej przez Zarząd Grupy Wojewódzkiej.


§ 24


1. W celu prowadzenia ewentualnego postępowania wyjaśniającego lub odwoławczego, Krajowy Zarząd powołuje Komisję ds. Członkowskich.
2. Jeżeli na podstawie otrzymanych materiałów Krajowy Zarząd nie będzie w stanie podjąć decyzji co do wykluczenia członka, może przekazać je Komisji ds. Członkowskich celem uzupełnienia materiałów w drodze postępowania wyjaśniającego.
3. W trakcie prowadzonego przez Komisję postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio § 20, a jeżeli Komisja uzna to za niezbędne, także § 19 ust. 3 i 4 z zastrzeżeniem ust 4.
4. Postępowanie wyjaśniające w trybie § 17 ust. 8 prowadzone jest przez Komisję zgodnie z § 19 i § 20 z zastrzeżeniem, że sprawozdanie przedstawiane jest na najbliższym zebraniu Krajowego Zarządu, o ile jest to okres nie krótszy niż 3 miesiące.


§ 25


1. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Krajowy Zarząd.
2. Przed głosowaniem stosuje się odpowiednio przepis § 21 ust. 2.
3. Treść uchwały przesyłana jest do:
1) Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej;
2) Prezydium Regionu;
3) zainteresowanej osoby.
4. Od uchwały wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Kongresu Delegatów, które w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały przesyła się do Prezydium Krajowego Zarządu. Po tym terminie uchwała staje się ostateczna.
5. Do odwołania musi być dołączona legitymacja członkowska bądź pisemne wyjaśnienie jej braku. Brak legitymacji bądź wyjaśnienia powoduje automatyczne odrzucenie odwołania.
6. Złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji o wykluczeniu.


§ 26


1. Po otrzymaniu odwołania Prezydium Krajowego Zarządu przekazuje całość materiałów Komisji ds. Członkowskich, która sprawdza je pod kątem ustalenia, czy:
1) w momencie podejmowania uchwały przez Krajowy Zarząd istniały okoliczności, o których mowa w § 23 ust. 2, lub
2) w trakcie prowadzonego postępowania popełniono istotne błędy proceduralne mogące mieć znaczący wpływ na uchwalę Krajowego Zarządu.
2. Po zakończeniu postępowania Komisja sporządza sprawozdanie wraz z wnioskami co do poczynionych ustaleń.


Rozdział 5

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ


§ 27


1. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, zarówno członkowie IPA bądź osoby spoza Stowarzyszenia, jak również podmioty niebędące osobami fizycznymi, których działalność nie koliduje z celami statutowymi Stowarzyszenia mogą być wyróżniane poprzez:
1) nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska ”;
2) nadanie tytułu „Człowiek roku IPA Sekcja Polska”;
3) nadanie odznaczenia honorowego pod nazwą medal „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”.
2. Wzory pamiątkowych dyplomów, legitymacji, statuetek i medalu, o których mowa w ust. 1, zatwierdza uchwałą Krajowy Zarząd na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu.
3. Inne formy wyróżnień mogą być wprowadzone na mocy uchwały właściwego organu władzy lub organu zarządzającego, o którym mowa w § 16a ust. 2 Statutu. W uchwale należy określić cel, warunki i formę wyróżnienia oraz wzór legitymacji.
Nadawanie tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”


§ 28


Tytuł „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” nadaje Krajowy Zarząd, na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu lub Zarządu Grupy Wojewódzkiej.


§ 29


1. Zarządy Grup Wojewódzkich składają wnioski wraz z uchwałą o nadanie tytułu „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” do Prezydium Krajowego Zarządu – najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem posiedzenia Krajowego Zarządu. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na następnym posiedzeniu Krajowego Zarządu.
2. Prezydium Krajowego Zarządu ocenia wnioski pod względem formalnym i w razie konieczności zwraca się o ich uzupełnienie. Członek Prezydium Krajowego Zarządu odpowiedzialny za Referat Legitymacji przedstawia zweryfikowane wnioski Krajowemu Zarządowi.
3. Wzór wniosku wraz z wykazem załączników uchwala Krajowy Zarząd.


§ 30


1. Osoba, której przyznano tytuł „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” może być go pozbawiona na uzasadniony wniosek organu, który zgłosił jej kandydaturę w przypadkach gdy:
1) popełniła przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
2) jej zachowanie godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
2. Ostateczną uchwałę w sprawie podejmuje Krajowy Zarząd.
3. Osoba pozbawiona tytułu zobowiązana jest do zwrotu legitymacji.


§ 31


1. Dla upamiętnienia nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” osoba wyróżniona otrzymuje identyfikator potwierdzający nadanie tytułu. Tytuł „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” osoba otrzymuje na 3 lata od daty podjęcia uchwały.
2. Koszt wytworzenia identyfikatora pokrywają Grupy Wojewódzkie składające wnioski.


§ 32


Tytuł honorowy „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” winien być wręczony osobie wyróżnianej na uroczystym zebraniu.
Nadawanie tytułu „Człowiek roku IPA Sekcja Polska”


§ 33


1. Tytuł „Człowiek roku IPA Sekcja Polska” może być przyznany również osobom wyróżniającym się postawą obywatelską w zakresie bezpieczeństwa obywateli.
2. Uroczyste wręczenie dyplomu i pamiątkowej statuetki winno odbyć się na Kongresie Delegatów Sekcji Polskiej IPA, a w okresie pomiędzy kongresami na Krajowym Zarządzie.
3. Osoba wyróżniona zapraszana jest na koszt Sekcji Polskiej IPA.


§ 34


1. Wnioski o nadanie tytułu w danym roku przygotowuje Prezydium Krajowego Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Grupy Wojewódzkiej - najpóźniej na ostatnim posiedzeniu Prezydium Krajowego Zarządu przed ostatnim zebraniem Krajowego Zarządu w danym roku.
2. Zarząd Grupy Wojewódzkiej składa wniosek o nadanie tytułu „Człowiek roku IPA Sekcja Polska” najpóźniej na posiedzeniu Prezydium Krajowego Zarządu, o którym mowa w ust. 1.
3. Prezydium Krajowego Zarządu ocenia wnioski pod względem formalnym i w razie konieczności zwraca się o ich uzupełnienie. Członek Prezydium Krajowego Zarządu przedstawia zweryfikowane wnioski Krajowemu Zarządowi.
4. Wzór wniosku wraz z wykazem załączników uchwala Krajowy Zarząd.


Nadawanie odznaczenia honorowego – Medal „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”

§ 36


1. Medal nadawany jest członkom Stowarzyszenia, osobom fizycznym spoza Stowarzyszenia, instytucjom, organizacjom społecznym i zawodowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach medal może być nadawany również jako wyróżnienie pośmiertne.


§ 37


1. Medal „ Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” nadawany jest za:
1) inicjatywę i zaangażowanie w pracę w organach statutowych organizacji;
2) propagowanie osiągnięć organizacji w kraju i za granicą;
3) umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością w prowadzonej działalności.
2. Odznaczenie może być nadane osobom, będącym minimum 10 lat członkami organizacji, wybitnym przedstawicielom życia społeczno-politycznego i gospodarczego z kraju i zagranicy za szczególne dokonania na rzecz rozwoju IPA.


§ 38


1. Medal przyznaje Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA na wniosek Prezydium Grupy Wojewódzkiej, którego wzór określa § 50, powzięty w drodze uchwały, po uprzednim zaopiniowaniu przez trzyosobową kapitułę wybieraną przez Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA, na pierwszym posiedzeniu kadencji.
2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze nadania honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” według wzoru określonego w § 51.


§ 39


1. Wniosek kierowany jest do Przewodniczącego Kapituły i winien zastać sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru po uprzednim podjęciu uchwały przez Zarząd Grupy Wojewódzkiej w terminie do dnia 28 lutego bieżącego roku.
2. Termin określony w ust. 1 nie dotyczy wniosku o pośmiertne nadanie medalu.
3. Wniosek zawiera:
1) dokładne dane osoby, której wniosek dotyczy (w tym pełnione funkcje);
2) nr legitymacji oraz datę wstąpienia do Stowarzyszenia;
3) szczegółowe uzasadnienie.


§ 40


W skład Kapituły wchodzi Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA, który jest jej Przewodniczącym, oraz dwóch członków Zarządu Sekcji Polskiej IPA wybranych na czas trwania kadencji.


§ 41


Przy przyznawaniu odznaczenia bierze się pod uwagę staż, aktywność i efekty działalności w Stowarzyszeniu lub na jego rzecz, oraz postawy moralnej osoby, której dotyczy wniosek.


§ 42


1. Wzór medalu i legitymacji określa § 52.
2. Odznaczony uprawniony jest do noszenia baretki. Baretka jest w kolorze wstążki z napisem IPA.


§ 43


1. Wręczanie odznaczeń powinno mieć charakter uroczysty. Odznaczenie wręcza Prezydent Sekcji Polskiej lub jeden z wiceprezydentów.
2. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej medalu, doręcza się go najbliższej rodzinie osoby zmarłej.
3. W przypadku nadania medalu pośmiertnie, stosuje się ceremoniał dekoracji ustalany każdorazowo, odpowiednio do okoliczności. Rodzinie zmarłego przekazuje się medal i dokumenty stwierdzające nadania odznaczenia.
4. Ilość nadanych w danym roku kalendarzowym odznaczeń nie może przekroczyć:
1) 15 szt. dla członków IPA;
2) 5 szt. dla innych osób.
5. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Sekcji Polskiej IPA może zwiększyć ilość przyznawanych medali.


§ 44


Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w §§ 36-43 sprawuje w imieniu Prezydenta Sekcji Polskiej IPA Przewodniczący Kapituły.


§ 45


1. Rejestr przyznanych odznaczeń prowadzony jest przez Sekretarza Kapituły, winien być przesznurowany, zalakowany i powinien zawierać :
1) nazwisko i imię;
2) datę przyznania;
3) przynależność do grupy wojewódzkiej;
4) numer legitymacji.
2. Wnioski o odznaczenia muszą być archiwizowane.


§ 46


W przypadku zagubienia, lub zniszczenia odznaczenia, na prośbę osoby odznaczonej można ponownie wydać odznaczenie za zwrotem kosztów. Fakt ten odnotowuje się w rejestrze.


§ 47


1. Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA na wniosek Przewodniczącego Kapituły lub Prezydium GW może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o odebraniu odznaczenia, tj. gdy:
1) nadanie odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd;
2) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodnym odznaczenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Kapituły wzywa do zwrotu odznaczenia i legitymacji wpisując przy tym stosowną adnotację w rejestr odznaczonych.


§ 48


Wnioskodawca pokrywa koszty odznaczenia.


§ 49


1. Administratorami danych osobowych zbiorów kandydatów do medalu są:
1) Sekcja Polska IPA;
2) Grupy Wojewódzkie IPA Sekcja Polska.
2. Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej składającej wniosek oraz osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


§ 50


Wzór wniosku o nadanie honorowego odznaczenia pod nazwą „ Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”:

_____________________________
Pieczątka organizacji


WNIOSEK
o nadanie honorowego odznaczenia pod nazwą
„ Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”


1. Nazwisko i imię: ____________________________
2. Imiona rodziców: _______________________________
3. Miejsce i data urodzenia: ________________________________________
4. Ostatnie miejsce pracy: __________________________________________________
5. Staż przynależności do IPA oraz nr .legitymacji: ____________________________________
6. Funkcje pełnione w organizacji: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Szczegółowe uzasadnienie wniosku
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                           Data                                          podpisy§ 51


Wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze nadania honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA:
"W związku z wdrożeniem procedury nadania honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych we wniosku, którego wzór określony jest przez władze Stowarzyszenia".
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorami tak zebranych danych osobowych są:
1) Grupa Wojewódzka IPA składająca wniosek;
2) Stowarzyszenie z siedzibą w Poznaniu przy ul Kochanowskiego 2a.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wewnętrznych Stowarzyszenia.
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji projektów, w których będę brać udział oraz wytwarzania legitymacji.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości nadania i posiadania honorowego odznaczenia.
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Wyrażam zgodę na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w deklaracji członkowskiej, adres do korespondencji, adres mailowy i telefon o sprawach Stowarzyszenia.
7. Wypełniony wniosek nie podlega zwrotowi.

§ 52

WZÓR i OPIS MEDALU

"Zasłuzony dla Sekcji Polskiej IPA"

ze względów technicznych umieszczono na końcu tekstu regulamunu


§ 53


1. Biuro Krajowego Zarządu tworzone jest w celu wspomagania pracy Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA.
2. Za organizację biura i nadzór nad jego pracą, w tym określenie szczegółowych zakresów obowiązków członków biura, odpowiada Sekretarz Generalny.


§ 54


W skład biura mogą wchodzić następujące osoby:
1) osoba wykonująca zadania w Referacie Legitymacji;
2) administrator serwisu internetowego IPA Polska;
3) asystenci biura – powołani na wniosek członka Prezydium Krajowego Zarządu, z określeniem szczegółowego zakresu ich obowiązków.
Zasady pracy Referatu Legitymacji


§ 55


Do obowiązków kierującego Referatem Legitymacji należy w szczególności:
1) realizowanie bieżących zadań Referatu Legitymacji;
2) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Referatu Legitymacji;
3) gospodarowanie mieniem powierzonym na potrzeby Referatu Legitymacji;
4) wnioskowanie poprzez nadzorującego członka Prezydium Krajowego Zarządu do Prezydium Krajowego Zarządu o zatrudnienie lub zwolnienie pracownika Referatu Legitymacji;
5) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem wytwarzania legitymacji członkowskich, w tym:
a) wydawania nowych legitymacji członkowskich oraz ich wtórników,
b) wydawania innych legitymacji, zgodnych z przepisami Stowarzyszenia;
6) prowadzenia archiwów tradycyjnych (deklaracje);
7) prowadzenia elektronicznej bazy danych wydawanych legitymacji członkowskich;
8) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.


§ 56


1. Po wpłynięciu deklaracji członkowskiej (spełniającej wymogi formalne) do Referatu Legitymacji, dane osobowe zostają wprowadzone do Bazy Członków SP IPA oraz zostaje nadany numer członkowski Sekcji Polskiej IPA.
2. W przypadku, gdy na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b Statutu, nastąpiła utrata członkostwa w Stowarzyszeniu, a osoba taka chce ponownie zostać członkiem Sekcji Polskiej IPA, jest ona zobowiązana do złożenia deklaracji członkowskiej. Referat Legitymacji nadaje takiej osobie nowy numer członkowski zgodny z Bazą Członków Sekcji Polskiej IPA.
3. Po wytworzeniu żądanego dokumentu, kierujący Referatem Legitymacji poprzez Prezydium Grupy Wojewódzkiej odsyła go do właściwego Regionu.
4. O wytworzeniu legitymacji powiadamiany jest Skarbnik Sekcji Polskiej IPA, a informacja o dacie wpływu, nadawcy (Grupa Wojewódzka) i liczbie wytworzonych dokumentów może być umieszczona w Internecie na stronie Sekcji Polskiej IPA.


§ 57


1. Kierujący Referatem Legitymacji prowadzi bazę elektroniczną członków Stowarzyszenia na podstawie:
1) deklaracji archiwalnych;
2) wpływających nowych deklaracji.
2. Dane osobowe zawarte w bazie elektronicznej oraz deklaracje członków muszą być przechowywane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być przetwarzane jedynie w ramach zadań Referatu Legitymacji.
Zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.ipapolska.pl i innych mediów społecznościowych


§ 58


Dla celów promocji Stowarzyszenia oraz usprawnienia przepływu informacji, w ramach biura Krajowego Zarządu może być utworzony serwis internetowy zwany www.ipapolska.pl oraz wykorzystywane inne media społecznościowe.


§ 59


1. Serwisem www.ipapolska.pl i innymi mediami społecznościowymi kieruje administrator.
2. W przypadku czasowej niemożności kierowania serwisami przez administratora, jego obowiązki wypełnia Sekretarz Generalny lub inna osoba wyznaczona przez Prezydium Krajowego Zarządu.


§ 60


Do zadań administratora serwisów w szczególności należy:
1) bieżące administrowanie serwisem internetowym www.ipapolska.pl i innymi mediami społecznościowymi;
2) koordynowanie spraw technicznych z dostawcami usług elektronicznych;
3) przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.


§ 61


Wszystkie osoby wchodzące w skład Krajowego Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Redaktor Naczelny czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” otrzymują adres e-mail zgodnie z pełnioną funkcją i wykazem według załącznika nr 1. Za aktualizację zmian załącznika odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny.


KOMISJE PROBLEMOWE
§ 62


1. W celu wspierania działalności Krajowego Zarządu lub Prezydium Krajowego Zarządu w zakresie realizacji celów statutowych Krajowy Zarząd może powoływać komisje problemowe bądź Komisję Statutową.
2. Cel powołania komisji, zadania oraz okres jej pracy określa uchwała Krajowego Zarządu o jej powołaniu.
3. Powołana komisja odpowiada przed organem ją powołującym za realizacje powierzonych zadań.


§ 63


1. Komisja problemowa funkcjonuje do czasu załatwienia sprawy, do której została powołana, jednak nie dłużej niż do końca kadencji organu, który ją powołał.
2. Komisja Statutowa pracuje do chwili zatwierdzenia zmian w Statucie przez Kongres.
3. Członków do składu komisji wybiera się za ich zgodą.
4. Przewodniczącego komisji wybierają jej członkowie. Organ wnioskujący o powołanie komisji może wydać niewiążącą rekomendację na jej przewodniczącego.
5. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia komisji w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z Prezydium Krajowego Zarządu, a na zakończenie pracy komisji przedstawia sprawozdanie z działalności. W terminie 30 dni przed posiedzeniem Krajowego Zarządu sprawozdanie należy przesłać do Prezydium Krajowego Zarządu. Sprawozdanie podlega przyjęciu uchwałą Krajowego Zarządu na ostatnim posiedzeniu przed Kongresem.
6. Przepisy dotyczące komisji problemowych mają również zastosowanie w stosunku do Komisji Statutowej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.


§ 64


1. Członka komisji odwołuje się z mocy prawa w razie:
1) dobrowolnego zrzeczenia się piastowanej funkcji przy spełnieniu wymogów, o których mowa w § 16 ust. 2;
2) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Członka komisji można odwołać, na wniosek przewodniczącego komisji bądź Prezydium Krajowego Zarządu, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków. Decyzję podejmuje Krajowy Zarząd.


§ 65


1. Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są w całości z zasobów finansowych Sekcji Polskiej IPA.
2. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania komisji określa Krajowy Zarząd na podstawie planu działania sporządzanego przez przewodniczącego komisji w porozumieniu z Prezydium Krajowego Zarządu.


Rozdział 7

TRYB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA ZEBRAŃ


Zwołanie zebrania


§ 66


1. Zebrania zwołuje się zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Na każde z zebrań należy zaprosić. Zaproszenia winny zawierać miejsce i czas zebrania, a także program zebrania.
3. W przypadku zebrań wyborczych do organów statutowych w zaproszeniu należy wyraźnie zaznaczyć o wybór na jaką funkcję chodzi.
4. Na zebrania organów statutowych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 7, należy kierować zaproszenia imienne, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
5. Organy Grup Wojewódzkich i Regionów mogą skrócić okres, o którym mowa w ust. 4, stosowną uchwałą.
6. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 5, nie postanowi inaczej, za zaproszenie imienne uznaje się jeden ze sposobów, tj.: powiadomienie osobiste, telefoniczne, pisemne na adres pocztowy lub e-mail, a także poprzez informację zamieszczoną w mediach społecznościowych.
7. Za zaproszenie na zebrania członków Regionu należy również rozumieć przekazanie informacji członkom w sposób uzgodniony w danej strukturze, np.:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń komunikatu w jednostkach terytorialnych Policji albo Straży Granicznej, na obszarze których działa dana struktura Stowarzyszenia;
2) zamieszczenie informacji na stronie internetowej właściwej struktury IPA.


Rozpoczęcie zebrania


§ 67

 

1. Zebraniu przewodniczy odpowiednio: Prezydent, Prezes Grupy Wojewódzkiej, Przewodniczący Regionu lub osoby ich zastępujące bądź osoby wybrane przez dane zebranie.
2. Przebieg zebrania protokołuje właściwy sekretarz bądź inna osoba wybrana przez zebranie (protokolant).
3. Prowadzący na wstępie stwierdza prawomocność zebrania. W tym celu ustala czy spełnione zostały wymogi formalne zaproszenia uczestników, sprawdza czy osoby obecne na zebraniu są uprawnione do udziału w nim oraz czy istnieje kworum niezbędne do prowadzenia zebrania.
4. Jeżeli wymogi formalne są spełnione, prowadzący zebranie informuje o tym zebranych po czym informuje, że zebranie jest prawomocne.
5. Zebranie może powołać komisje usprawniające przebieg obrad, w szczególności w celu sporządzenia uchwały lub liczenia głosów.
6. W obradach organów zarządzających Sekcji Polskiej IPA mogą brać udział obserwatorzy z Grup Wojewódzkich i Regionów. Każda Grupa Wojewódzka lub Region może wysłać na własny koszt nie więcej niż trzech obserwatorów. Koszt udziału obserwatorów określa Krajowy Zarząd lub Zarząd Grupy Wojewódzkiej.
7. Obserwatorzy mogą uczestniczyć w dyskusji wyłącznie po udzieleniu im głosu przez prowadzącego zebranie.
8. Obserwatorzy nie mają czynnego prawa udziału w głosowaniach.
9. Obserwatorzy zajmują miejsca wyznaczone przez organizatora zebrania lub wskazane przez prowadzącego zebranie.
10. W przypadku naruszania porządku obrad lub niestosowania się do poleceń prowadzącego zebranie, może on wykluczyć obserwatora/rów z zebrania.

 

Prowadzenie zebrania

§ 68


1. Prowadzący zebranie („przewodniczący zebrania”) przedstawia cel zebrania i jego porządek. Następnie uczestnicy zebrania zgłaszają swoje propozycje do porządku obrad. Propozycje te są przyjmowane przez aklamację bądź w drodze głosowania. Po zakończeniu dyskusji ustalony porządek obrad poddaje się pod głosowanie. W razie nieprzyjęcia porządku obrad, ponawiana jest dyskusja zakończona powtórnym głosowaniem.
2. W przypadku ponownego odrzucenia, porządek obrad określa organ zwołujący zebranie.
3. Porządek obrad tworzony jest na podstawie zgłoszonych wniosków członków danego organu albo uchwał innych organów statutowych przy zachowaniu ich hierarchii.
4. Raz przyjęty porządek zebrania nie może ulec zmianie. Dopuszcza się możliwość przesunięcia kolejności przyjętych punktów za zgodą 3/4 uczestników biorących udział w zebraniu.


§ 69


1. Przewodniczący zebrania prowadzi zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem, w sposób zapewniający jego sprawny przebieg i równe traktowanie wszystkich uczestników.
2. Przewodniczący zebrania w omawianym punkcie dziennym udziela najpierw głosu referentowi - sprawozdawcy. Następnie należy przeprowadzić dyskusję nad tym punktem. Mówcy otrzymują głos w kolejności zgłoszeń do dyskusji.


§ 70


1. Wnioski do poszczególnych punktów porządku dziennego są rozpatrywane w tym punkcie porządku dziennego, którego dotyczą.
2. Wnioski składane do punktu dziennego, nad którym zakończono dyskusję i głosowanie pozostają bez rozpoznania.
3. Wnioski dotyczące uchwał, w formie pisemnej składane są do przewodniczącego zebrania.
4. Wszystkie sprawy sporne i wątpliwości, nieregulowane przepisami, zebrani rozstrzygają poprzez głosowanie.


§ 71


1. Wszystkie organy statutowe wyrażają swoją wolę w formie uchwał.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący odczytuje treść przygotowanego projektu uchwały.
3. Uchwałę podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz zebrania.Głosowanie

§ 72


1. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania przeprowadza głosowanie nad wnioskiem, który był dyskutowany.
2. Jeżeli w jednej sprawie zgłaszana jest większa liczba wniosków, głosuje się w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący. Wnioski dodatkowe lub uzupełniające głosuje się przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskiem głównym. O ile miałoby to usprawnić przebieg głosowania, przewodniczący zebrania może zarządzić głosowanie w innej kolejności.
3. Kolejność prowadzonego głosowania należy wyraźnie zaznaczyć przed przystąpieniem do głosowania. Na żądanie każdy z wniosków należy odczytać przed przystąpieniem do głosowania.


§ 73


1. Głosowania odbywają się przez podniesienie ręki. O ile powstaną wątpliwości co do wyników głosowania, należy głosowanie powtórzyć.
2. Głosowania są jawne. Na złożony i przegłosowany wniosek zarządza się głosowanie imienne bądź tajne.
3. Po zakończeniu głosowania każdy z głosujących ze zdaniem odmiennym niż przyjęta uchwała ma prawo zgłosić swój głos do protokołu. Do takiego wniosku należy się każdorazowo przychylić.


Protokół i uchwały zebrania


§ 74


1. Z każdego zebrania należy sporządzić protokół. Protokół powinien być sporządzony obiektywnie, winien zawierać treściwe informacje ujęte bez komentarza.
2. Protokół w każdym przypadku powinien zawierać:
1) nazwę organu, którego zebranie dotyczy;
2) oznaczenie daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia;
3) listę uczestników (z ujęciem formy uczestnictwa);
4) treść zgłoszonych wniosków i nazwiska wnioskodawców;
5) opis przebiegu dyskusji;
6) treść podjętych rozstrzygnięć;
7) wyniki głosowań;
8) inne okoliczności mające istotne znaczenie dla przebiegu zebrania;
9) podpisy przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Do protokołu dołącza się przyjęte uchwały.


§ 75


1. Prowadzący zebranie udostępnia uczestnikom zebrania, o których mowa w ust. 2, treść protokołu wraz z załącznikami do zapoznania i wniesienia uwag, najpóźniej 30 dni po zebraniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Każdy uczestnik zebrania uprawniony do głosowania bądź zabierający głos w dyskusji ma prawo do zapoznania się z treścią protokołu i zgłoszenia sprzeciwu co do zawartych w nim sformułowań, w szczególności do treści swoich wypowiedzi. Uwagi do protokołu wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty wysłania. Nieprzesłanie uwag oznacza akceptację treści protokołu.
3. Protokół z zebrania Kongresu Delegatów sporządza się i zatwierdza zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Protokół zweryfikowany według ust. 1 i 2 podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz, a następnie bez zbędnej zwłoki przesyłany jest do członków organu, którego dotyczy.
5. Po zatwierdzeniu protokołu zgodnie z powyższymi zasadami, wnoszenie uwag lub sprzeciwu do treści protokołu jest bezzasadne.


Rozdział 8

ORDYNACJA WYBORCZA NA KONGRES DELEGATÓW


§ 76


1. Grupy Wojewódzkie wybierają delegatów na Kongres zgodnie z § 17 ust. 1 i 1a Statutu.
2. Stan członków Grup Wojewódzkich ustala się na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok odbycia Kongresu, zgodnie z liczbą opłaconych składek członkowskich, potwierdzoną przez Skarbnika Sekcji Polskiej.
3. Z wyboru delegatów sporządza się listę ujmując wybrane osoby w kolejności uzyskanych głosów. Zaleca się wybór delegatów rezerwowych, w liczbie zabezpieczającej kooptację na wypadek absencji wybranych delegatów.
4. Delegaci z listy rezerwowej otrzymują mandat w kolejności według listy, o której mowa w ust. 3.
5. Zasady określone w ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wyboru delegatów w Regionach na zebranie delegatów Grupy Wojewódzkiej.
6. Mandat delegata z Regionu na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej wygasa z dniem zmiany przynależności do Regionu.
7. Mandat delegata Grupy Wojewódzkiej na Kongres wygasa z dniem zmiany przynależności do Grupy Wojewódzkiej.
8. Z chwilą ogłoszenia prawomocności Kongresu nie można desygnować delegata rezerwowego do udziału w obradach.


§ 77


1. W uchwale dotyczącej zwołania Kongresu należy podać:
1) podstawę statutową oraz cel;
2) miejsce i termin;
3) ostateczny termin dostarczenia list delegatów do Sekretarza Generalnego, w celu przesłania do nich imiennych zaproszeń.
2. Przesłanie list poza terminem określonym w ust. 1 pkt 3 zwalnia Sekretarza Generalnego z obowiązku dotrzymania terminu, o którym mowa w § 66 ust. 4.


Rozdział 9


WYBORY PREZYDENTA, PREZYDIUM KRAJOWEGO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ


§ 78


1. Kandydaci na Prezydenta są zgłaszani Sekretarzowi Generalnemu Sekcji Polskiej na co najmniej 60 dni przed Kongresem Wyborczym. Kandydaci zobowiązani są złożyć list motywacyjny oraz rekomendację Zarządu macierzystej Grupy Wojewódzkiej.
2. Po upływie terminu 60 dni zgłoszenia kandydatów nie mogą być przekazywane, chyba że w chwili wyboru nie ma kandydata na stanowisko - wówczas Kongres może zgłaszać kandydatów na to stanowisko. Kandydaci na Prezydenta nie mogą być wskazywani ani wybierani bez ich zgody.
3. Prezydium Krajowego Zarządu na 30 dni przed Kongresem przesyła listy motywacyjne Prezesom Grup Wojewódzkich celem zapoznania z nimi delegatów na Kongres.
4. Wybory odbywają się w trybie określonym w Statucie.
Rozdział 10
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH W GRUPACH WOJEWÓDZKICH I REGIONACH


§ 79


1. Prezydium Grupy Wojewódzkiej informuje pisemnie Prezydium Sekcji Polskiej IPA o miejscu i czasie przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego Grupy Wojewódzkiej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Prezydium Regionu IPA informuje pisemnie Prezydium Zarządu macierzystej Grupy Wojewódzkiej o miejscu i czasie przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego Regionu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.


Rozdział 11

SPRAWOZDAWCZOŚĆ


§ 80


1. Rodzaje dokumentów i wzory formularzy składające się na sprawozdanie uchwala Krajowy Zarząd najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. Nie dotyczy to wzorów sprawozdań przesyłanych przez Zarząd Światowy IPA.
2. Organy wykonawcze i kontrolne Stowarzyszenia mogą żądać od organów niższego szczebla innych informacji niezbędnych do wypełnienia ich zadań.
3. Wzory sprawozdań dla Zarządu Światowego IPA oraz termin ich nadsyłania do Prezydium Krajowego Zarządu przekazuje Sekretarz Generalny, zgodnie z wytycznymi Zarządu Światowego IPA.


§ 81


1. Prezesi Grup Wojewódzkich zobowiązani są do terminowego przekazywania do Prezydium Krajowego Zarządu sprawozdania rocznego z działalności Grupy.
2. Przewodniczący Prezydiów Regionów zobowiązani są do terminowego przekazywania do Prezesów macierzystych Grup Wojewódzkich sprawozdania rocznego z działalności Regonu.


§ 82


Z publikowanych czasopism lub informatorów opracowywanych dla członków Stowarzyszenia należy przesyłać na bieżąco do Biura Krajowego Zarządu co najmniej po jednym egzemplarzu.
Rozdział 12 KANDYDOWANIE DO STRUKTUR ŚWIATOWYCH IPA


§ 83


1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo kandydowania do organów międzynarodowych IPA.
2. Kandydat składa aplikację do Prezydium Sekcji Polskiej po uprzednim uzyskaniu rekomendacji Zarządu macierzystej Grupy Wojewódzkiej.
3. Prezydium Sekcji Polskiej przedstawia kandydaturę członkom Krajowego Zarządu do akceptacji.
4. Krajowy Zarząd akceptuje kandydaturę w formie uchwały.
5. Prezydium Sekcji Polskiej przesyła zatwierdzoną aplikację do Zarządu Międzynarodowego IPA.
6. Koszty związane z realizacją zadań na rzecz organów międzynarodowych IPA ponosi zainteresowany.


Rozdział 13

WYDAWANIE CZASOPISMA „WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA”


§ 84


1. Dla celów promocji Stowarzyszenia oraz informowania jego członków wydawane jest czasopismo „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.
2. Czasopismo „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” finansowane jest ze składek członkowskich w ramach limitu finansowego uchwalanego corocznie przez Krajowy Zarząd.
3. Wielkość nakładu określana jest na podstawie prognozowanej liczby członków Stowarzyszenia, określanej przez poszczególne Grupy Wojewódzkie, z dodatkowym nakładem na cele promocji Stowarzyszenia. Nakład dodatkowy nie może przekroczyć 5% nakładu podstawowego.
4. Krajowy Zarząd określa limit finansowy w postaci kwoty (brutto) w PLN na jeden egzemplarz pisma, liczbę egzemplarzy oraz wydań w roku.
5. Upoważnia się Prezydium Krajowego Zarządu do zmiany ustalonych w ust. 4 limitów, jedynie w uzasadnionym przypadku, z zachowaniem limitu finansowego, o którym mowa w ust.2. Zmiany uchwalone przez Prezydium polegają zatwierdzeniu uchwałą Krajowego Zarządu.


§ 85


1. Czasopismo „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” przygotowywane jest przez Redakcję. W skład Redakcji wchodzą w szczególności Sekretarz Generalny Sekcji Polskiej IPA i Redaktor Naczelny czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.
2. Prezydium Krajowego Zarządu ma prawo powołać w skład Redakcji inne osoby wspierające realizację zadań Redakcji, z wyznaczeniem ich obowiązków.
3. Redakcją kieruje Redaktor Naczelny. Danym wydaniem czasopisma może kierować upoważniony przez Redaktora członek Redakcji.
4. Do zadań Redaktora Naczelnego należy w szczególności:
1) organizacja wydawania czasopisma;
2) bieżąca współpraca z pozostałymi członkami Redakcji.
5. Redakcja odpowiada za ostateczny kształt czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” i zastrzega sobie prawo doboru, skracania i korekty wybranych do publikacji materiałów prasowych.
6. Każdej strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo zamieszczania w czasopiśmie Sekcji Polskiej IPA materiałów opisujących zrealizowane lub planowane do realizacji przedsięwzięcia i imprezy związane z zakresem ich działalności.
7. Wszelkie materiały prasowe (artykuły w formie tekstowej, fotografie) pochodzące z Grup Wojewódzkich mogą być wysyłane do Redakcji w celu ich publikacji wyłącznie przez Prezesów Grup Wojewódzkich lub osoby przez nich upoważnione. Prezesi Grup Wojewódzkich poinformują Redakcję o osobach przez nich upoważnionych do wysyłania materiałów prasowych oraz o każdej zmianie w tym zakresie. Szczegółowe zasady wysyłania materiałów prasowych przez Grupy Wojewódzkie oraz wymogi techniczne określa Redakcja w drodze zarządzenia wewnętrznego, rozesłanego w formie elektronicznej (e-mailem) do Prezesów Grup Wojewódzkich przez Redaktora Naczelnego czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.
8. Przed wysłaniem materiałów, o których mowa w ust. 6, Prezesi Grup Wojewódzkich zobowiązani są:
1) uzyskać zgodę autora (autorów) lub innych podmiotów praw autorskich umożliwiającą publikację materiałów w czasopiśmie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”;
2) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa – uzyskać zgodę właściwych osób na publikację ich wizerunku w czasopiśmie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”;
3) podjąć właściwe działania mające na celu ochronę osobistych praw autorskich do wysyłanych materiałów m.in. przez podanie imion i nazwisk autorów lub ich pseudonimów.
9. Wysłanie materiałów, przez osoby wskazane w ust. 7, w razie wątpliwości jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej licencji na ich publikację w czasopiśmie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.
10. Za merytoryczną treść materiałów prasowych, o których mowa w ust. 6, oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich odpowiedzialność ponoszą poszczególne Grupy Wojewódzkie i ich Prezesi.
11. Prezesi Grup Wojewódzkich przesyłają Prezydium Krajowego Zarządu wykazy adresów miejsc dystrybucji czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”. Wykazy winny być aktualizowane na bieżąco.Rozdział 14


ZASADY EWIDENCJI I WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW
PRZEKAZYWANYCH DLA IPA Z TYTUŁU ODPISÓW PODATKOWYCH
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO


§ 86


1. Środki uzyskane z wpłat 1% mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Środki otrzymywane w formie darowizny lub dotacji rozliczane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, które zawierają się w katalogu celów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych.


§ 87


1. Koordynatorem krajowym kampanii „1% dla IPA” jest osoba wyznaczona uchwałą Prezydium Krajowego Zarządu.
2. W Grupach Wojewódzkich i Regionach, korzystających z wpłat „1% dla IPA”, obowiązki koordynatorów pełnią osoby wyznaczone uchwałą właściwego Prezydium.
3. Koordynatorzy odpowiadają w szczególności za:
1) przeprowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej;
2) terminowe sporządzanie rozliczeń i sprawozdań.
4. Koordynatorzy każdego szczebla struktur Stowarzyszenia posiadających status OPP odpowiadają za przekazanie organom państwowym sprawozdań określonych w ustawie.


§ 88


1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania środków finansowych z wpłat „1% dla IPA” są Regiony i Grupy Wojewódzkie oraz Krajowy Zarząd.
2. Wpłaty przekazywane z danego urzędu skarbowego, których nie można jednoznacznie przypisać do rejonów działania Regionów IPA zaliczane są na konto Sekcji Polskiej IPA.
3. W przypadkach wątpliwych, rozdziału kwot na Regiony dokonują w porozumieniu koordynatorzy struktury Grupy Wojewódzkiej. Ewidencję wpłat na Regiony prowadzi koordynator Grupy Wojewódzkiej.


§ 89


1. Koordynator krajowy w porozumieniu ze Skarbnikiem Sekcji Polskiej IPA:
1) prowadzi ewidencję wpłat z podziałem na Grupy Wojewódzkie i Krajowy Zarząd;
2) przekazuje informacje o wpłatach z rejonu działania Grup Wojewódzkich z podziałem na Regiony, do wiadomości właściwym Prezesom, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
2. Ostateczne rozliczenie wpłat zostanie sporządzone przez koordynatora krajowego najpóźniej do jesiennego posiedzenia Krajowego Zarządu.


§ 90


1. Środki pochodzące z puli Krajowego Zarządu wydatkowane są na wskazane zadania w drodze uchwały Krajowego Zarządu.
2. O sposobie wydatkowania środków uzyskanych z wpłat na Grupę Wojewódzką czy Region decydują odpowiednio Zarząd Grupy Wojewódzkiej i Prezydium Regionu.


§ 91


1. W uchwale winno być określone co najmniej: zadanie pożytku publicznego (cel wydatkowania), podmiot realizujący zadanie oraz kwota wydatku.
2. Kopie uchwały należy niezwłocznie dostarczyć krajowemu koordynatorowi, który potwierdza prawidłowość celu wydatku informując o tym wnioskodawcę.
3. Koszty obsługi bankowej (przelewu) pokrywane są z funduszu podmiotu realizującego zadanie.
4. Faktura za realizację zadania pożytku publicznego ma być wystawiona na Sekcję Polską IPA.
5. Uprawniony podmiot realizujący zadanie, przesyła niezwłocznie opisaną i podpisaną przez uprawnione osoby fakturę, wraz z uchwałą i sprawozdaniem, koordynatorowi krajowemu celem jej realizacji.


§ 92


1. Środki pochodzące z wpłat „1% dla IPA”, niewykorzystane w danym roku, przechodzą na okresy następne.
2. Dla realizacji zadań o większym zasięgu, Grupy Wojewódzkie bądź Regiony mogą łączyć swoje środki finansowe z tego źródła.


Rozdział 15

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§ 93


1. Organizowanie udziału członków Stowarzyszenia w międzynarodowych seminariach organizowanych przez Centrum Informacyjno - Szkoleniowe (IBZ) w Gimborn odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2.
2. Do rozliczania wyjazdów członków Stowarzyszenia, w ramach delegacji krajowych oraz zagranicznych, stosuje się zasady określone w załączniku nr 3.
3. Na podstawie § 38a ust. 3 Statutu wprowadza się instrukcję finansową stowarzyszenia (załącznik nr 4), która stanowi integralną część Regulaminu.


§ 94


1. Regulamin działania Sekcji Polskiej IPA wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin uchwalony w dniu 29 marca 2008 roku w Toruniu z późniejszymi zmianami.
3. Uchwały podjęte na mocy dotychczasowych Regulaminów zachowują ważność, jeśli nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu i Statutu.

Załącznik nr 1
Tabela z adresami e-mail


TABELA nr 1
ADRESY BIURA KRAJOWEGO ZARZĄDU IPA SP
ipapolska@ipapolska.pl (oficjalny)
ipa@ipapolska.pl (techniczny)
ADRESY PREZYDIUM IPA SP
prezydent@ipapolska.pl
1vice.prezydent@ipapolska.pl
2vice.prezydent@ipaposla.pl
3vice.prezydent@ipapolska.pl
sekretarz@ipapolska.pl
z-ca.sekretarza@ipapolska.pl
skarbnik@ipapolska.pl
z-ca.skarbnika@ipapolska.pl
cz.prezydium@ipapolska.pl


ADRSY OFICJLANE INNE
komisja.rewizyjna@ipapolska.pl
redakcja@ipapolska.pl
referatlegitymacji@ipapolska.pl
Powyższy klucz nazewnictwa dotyczy także adresów www grup wojewódzkich
ADRESY GRUP WOJEWODZKICH
kujawsko.pomorska.gw@ipapolska.pl
dolnoslaska.gw@ipapolska.pl
lubelska.gw@ipapolska.pl
lubuska.gw@ipapolska.pl
lodzka.gw@ipapolska.pl
malopolska.gw@ipapolska.pl
mazowiecka.gw@ipapolska.pl
opolska.gw@ipapolska.pl
podkarpacka.gw@ipapolska.pl
podlaska.gw@ipapolska.pl
pomorska.gw@ipapolska.pl
slaska.gw@ipapolska.pl
swietokrzyska.gw@ipapolska.pl
stoleczna.gw@ipapolska.pl
warminsko.mazurska.gw@ipapolska.pl
wielkopolska.gw@ipapolska.pl
zachodniopomorska.gw@ipapolska.pl

Załącznik nr 2
Zasady uczestnictwa członków Stowarzyszenia w seminariach organizowanych przez Centrum Informacyjno - Szkoleniowe (IBZ) w Schloss Gimborn.


I. Zasady ogólne.
1. Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA w celu umożliwienia wymiany doświadczeń międzynarodowych i stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych swoich członków, zgodnie z celami ujętymi w § 8 i 9 Statutu, prowadzi nabór na przewidziane programem doroczne seminaria organizowane przez Centrum Informacyjno - Szkoleniowe (IBZ) w Gimborn.
2. Członkowie Sekcji Polskiej IPA mają prawo uczestniczyć we wszystkich seminariach organizowanych przez IBZ na zasadach określonych w niniejszym załączniku.
3. Udział w seminariach polskojęzycznych odbywa się za zgodą Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA i w porozumieniu z Zarządem IBZ.
4. Udział w seminariach obcojęzycznych odbywa się za zgodą Zarządu IBZ po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA.
5. Treści wypowiedzi na seminariach polskojęzycznych tłumaczone są symultanicznie. Udział w seminariach obcojęzycznych wymaga znajomości języka obcego, który jest językiem wykładowym.
6. Wybór tematyki i terminu seminarium polskojęzycznego następuje za zgodą i przy ścisłej współpracy z Zarządem IBZ.
7. Opracowania propozycji tematyki i terminu seminarium polskojęzycznego dokonuje Prezydium KZ w oparciu o koncepcje własne lub przedłożone przez Zarządy Grup Wojewódzkich.
8. Za organizację naboru odpowiedzialne jest prezydium Krajowego Zarządu.


II. Zasady naboru.
1. Uczestnikiem seminarium może zostać każdy członek IPA, który zgłosi swoją kandydaturę w macierzystym Regionie poprzez Zarząd Grupy Wojewódzkiej.
2. Prezydium Regionu lub Zarząd Grupy Wojewódzkiej przyjmuje kandydaturę, lecz może ją negatywnie zaopiniować.
3. Kandydat musi być zapoznany ze stanowiskiem Zarządu Grupy Wojewódzkiej, a w terminie dwóch tygodni od zapoznania go z tym stanowiskiem przysługuje mu prawo odwołania się do Krajowego Zarządu. Decyzje Krajowego Zarządu są ostateczne.
4. Zarząd Grupy Wojewódzkiej po przyjęciu kandydatury zobowiązany jest do jej zaopiniowania, a następnie niezwłocznego przekazania jej na adres Biura Krajowego Zarządu.
5. Prezydium Krajowego Zarządu opierając się na rekomendacji Zarządu Grupy Wojewódzkiej kwalifikuje przedstawione kandydatury do uczestnictwa.
6. Kandydat może nie zostać zakwalifikowany w przypadku:
1) ograniczonej liczby miejsc;
2) przedłożenia kandydatury po upływie wyznaczonego terminu;
3) negatywnej opinii Zarządu Grupy Wojewódzkiej.
7. Po zatwierdzeniu listy uczestników Prezydium Krajowego Zarządu powiadamia zainteresowanych o zakwalifikowaniu do udziału w seminarium.
8. Prezydium Krajowego Zarządu może wydelegować w charakterze obserwatora swojego przedstawiciela.


III. Udział w seminarium
1. Każdy uczestnik seminarium zobowiązany jest uczestniczyć czynnie we wszystkich formach zajęć przewidzianych programem przez organizatora.
2. Uczestnicy seminarium zobowiązani są przestrzegać zasad statutowych, godnie reprezentować Sekcję Polską IPA, propagować dobre imię Polski i postępować w myśl naczelnej dewizy stowarzyszenia: SERVO PER AMIKECO.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są znać język wykładowy danego seminarium.


IV. Koszty i opłaty
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty kosztów pobytu.
2. Absencja częściowa na seminarium nie stanowi podstawy domagania się zwrotu kosztów za czas nieobecności.
3. Kwota opłaty seminaryjnej obejmuje koszty noclegów i wyżywienia objętych terminem trwania seminarium.
4. Każdy uczestnik seminarium pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.
5. Krajowy Zarząd w miarę posiadanych środków może udzielić uczestnikom seminarium dotacji finansowych na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów pobytu lub dojazdu.
6. Koszty pobytu i dojazdu przedstawiciela Krajowego Zarządu jako obserwatora w całości pokrywane są z zasobów finansowych Sekcji Polskiej.
7. Zasady udziału prelegenta w seminarium określa IBZ Gimborn.Załącznik nr 3


Zasady rozliczeń delegacji z wyjazdów krajowych i zagranicznych.


1. Podstawą uznania wypłaty za podróż odbywaną w kraju lub za granicą w ramach wykonywania funkcji w organach statutowych Stowarzyszenia, a także członkom IPA odbywającym podróż na zlecenie tych organów jest uchwała właściwego prezydium.
2. W przypadkach pilnych wystarcza zgoda Prezydenta (Prezesa, Przewodniczącego) i dwóch członków prezydium organu, o którym mowa w ust. 1.
3. Rozliczenie kosztów podróży powinno być dokonane i podpisane przez dwóch członków prezydium, których dany wyjazd nie dotyczy.
4. Warunkiem rozliczenia delegowania finansowanego przez Prezydium Krajowego Zarządu jest złożenie pisemnego sprawozdania lub przekazanie artykułu do publikacji w czasopiśmie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1) wskazanie osób wyznaczonych do odbycia podróży;
2) czas trwania podróży;
3) środki komunikacji;
4) inne wydatki jakie może ponieść delegacja (cel wydatków lub kwota).
6. Z tytułu podróży delegowanym przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1) przejazdów;
2) noclegów;
3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
4) innych udokumentowanych wydatków, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
7. W przypadku noclegów należy uzgodnić z delegowanym rodzaj (kategorię) hotelu bądź wysokość kwoty, do której koszt noclegu będzie pokryty.
8. Dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży, a jej wysokość ustalana jest na ogólnych zasadach.
9. Dieta nie przysługuje, jeżeli delegowany otrzymuje bezpłatne wyżywienie.
10. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, i tak jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
1) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety;
2) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
11. Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
1) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
2) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
12. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa delegujący.
13. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
14. Na wniosek delegowanego właściwe prezydium może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym będącym własnością delegowanego. W takim przypadku przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Stawka ta wynosi 0,50 zł za kilometr dla kierowcy oraz dodatkowo: za pierwszego pasażera 0,20 zł, a za kolejnych po 0,10 zł za kilometr. Zmiana wysokości stawki dokonywana jest w formie uchwały prezydium Krajowego Zarządu.
15. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie delegowanemu przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
16. Delegowanemu, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 15, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.
17. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.
18. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli delegujący uzna, że delegowany ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.
19. Z tytułu podróży odbywanej poza granicami kraju delegowanemu przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów i dojazdów,
b) noclegów,
c) innych wydatków - odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
20. Czas pobytu delegowanego poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:
1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.
21. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.
22. Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach określona jest w uchwale, o której mowa w ust. 1.
23. Za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości.
24. Za niepełną dobę podróży:
1) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety;
2) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety;
3) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
25. Delegowanemu, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z ust. 22.
26. Delegowanemu, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
1) śniadanie - 15% diety;
2) obiad - 30% diety;
3) kolację - 30% diety;
4) inne wydatki - 25% diety.
27. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa delegujący.
28. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej delegowanemu ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.
29. Na wniosek delegowanego delegujący może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym nie będącym jego własnością.
30. Za przejazd pojazdem w podróży zagranicznej, o której mowa wyżej, delegowanemu przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Stawka ta wynosi 0,70 zł za kilometr poza granicami kraju. Zmiana jej wysokości dokonywana jest w formie uchwały prezydium Krajowego Zarządu.
31. Za nocleg przysługuje delegowanemu zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w uchwale, o której mowa w ust. 1.
32. Delegowany otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju.
33. Za zgodą delegowanego zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej delegowanemu zaliczki w walucie obcej.
34. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży, wg wzoru określonego uchwałą prezydium Krajowego Zarządu.
35. Do rozliczenia kosztów podróży delegowany załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, delegowany składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
36. W przypadku rozliczania kosztów opłacanych w walutach obcych stosuje się kurs średni NBP za wyjątkiem opłat dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, gdzie podstawą przeliczenia na złote polskie są przeliczniki stosowane przez wystawcę karty dla danej transakcji.
37. Analogiczne zasady winny stosować Grupy Wojewódzkie i Regiony IPA w przypadku delegowania swoich członków w podróż krajową lub zagraniczną.

Załącznik nr 4
INSTRUKCJA FINANSOWA SEKCJI POLSKIEJ IPA


I. ZASADY OGÓLNE
1. Za prawidłową gospodarkę finansową w poszczególnych strukturach odpowiadają odpowiednio: Prezydent, Prezesi, Przewodniczący i Skarbnicy.
2. Prezydia wszystkich organów statutowych Stowarzyszenia zobowiązane są do zabezpieczenia posiadanego majątku.
3. Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA), jej Grupy Wojewódzkie (GW) oraz Regiony (posiadające osobowość prawną) prowadzą samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zasadami statutu, regulaminu działania i obowiązującymi przepisami finansowymi.
4. Prezydia: Krajowego Zarządu, GW i Regionów prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o roczne preliminarze wpływów i wydatków, zatwierdzone przez właściwy Zarząd (Krajowy, GW), a w przypadku Regionów przez zebrania ich członków.
5. Zmiany w preliminarzu w ciągu roku może dokonać organ, który wcześniej zatwierdził ten preliminarz.
6. Preliminarze winne być potwierdzone przez przewodniczącego odpowiedniej Komisji Rewizyjnej.
7. Właściwa Komisja Rewizyjna poleca dokonanie zmian w preliminarzu jeżeli planowane w nich wpływy lub wydatki są niezgodne z działalnością statutową.
8. Wzór preliminarza przyjmuje się uchwałą prezydium właściwej struktury IPA.
9. Prezydia: Krajowego Zarządu, Zarządów GW i Regionów uprawnione są do podejmowania decyzji, w wyjątkowych przypadkach, o wydatkach poza przyjętym planem (preliminarzem wydatków) w kwocie do trzykrotnego najniższego uposażenia ogłoszonego przez GUS w Monitorze Polskim. Wydatki te podlegają zatwierdzeniu zgodnie z ust. 5.
10. Zarządy (Krajowy, GW) i Regiony mogą powołać komitety organizacyjne imprez powierzając im ograniczoną samodzielność finansową. W uchwale o ich wydzieleniu powinien być podany sposób finansowania ich działalności.
11. Środki pieniężne pozostające w dyspozycji struktur Sekcji Polskiej IPA winny być lokowane na rachunkach bankowych.
12. W kasach głównych mogą być przechowywane na zakończenie dnia tylko ustalone zapasy gotówki. Wysokość zapasu gotówki oraz warunki odprowadzania nadwyżek gotówki do banku ustalają właściwe prezydia.
13. O sposobie prowadzenia rozliczeń gospodarki finansowej przez Regiony nieposiadające osobowości prawnej decydują w drodze uchwały Zarządy Grup Wojewódzkich posiadających osobowość prawną.
14. Każde powierzenie mienia członkowi IPA wymaga pokwitowania, w którym określa się rodzaj, ilość, stan, wartość oraz w miarę potrzeb indywidualne cechy powierzonego mienia.
15. Dokonując zakupu towarów i usług o wartości środka trwałego należy zebrać kilka ofert i wybrać najkorzystniejszą.
16. Gospodarkę magazynową prowadzi się w stowarzyszeniu na ogólnych zasadach w oparciu o księgi inwentarzowe wprowadzone uchwałą prezydium właściwej struktury IPA.


II. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. SKŁADKI
1. Wysokość składek członkowskich i wpisowego ustala Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA na ostatnim w roku posiedzeniu. Brak uchwały Krajowego Zarządu powoduje utrzymanie wysokości składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie.
2. Grupy Wojewódzkie uchwałą Zarządu, a Regiony uchwałą walnego zebrania członków, mogą ustalić wyższą składkę członkowską w celu pozyskania środków na swoją działalność.
3. Całość wpływów ze składek i wpisowego, w wysokości ustalonej przez Krajowy Zarząd, Regiony odprowadzają za pośrednictwem właściwych GW do Skarbnika Sekcji Polskiej IPA.
4. Wydatki związane z działalnością GW i Regionów pokrywane są z części składek członkowskich pozostających do ich dyspozycji oraz pozostałych wpływów w ramach zatwierdzonych preliminarzy.


III. KSIĘGOWOŚĆ
1. Rok finansowy stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Skarbnicy zamykają okres rozliczeniowy w dniu 31 grudnia każdego roku i sporządzają sprawozdanie o sytuacji finansowej swojej struktury, o którym mowa w dziale V.
2. Krajowy Zarząd, Zarządy GW i Regiony (posiadające osobowość prawną) prowadzą księgowość w oparciu o Wewnętrzny Plan Kont (WPK), przyjęty uchwałą przez właściwe Zarządy (Krajowy, GW), a w przypadku Regionów przez walne zebranie członków.
3. Grupy Wojewódzkie i Regiony nieposiadające osobowości prawnej stosują uproszczone zasady księgowania, przyjęte uchwałą właściwego prezydium, w formie rejestru przychodów i wydatków wraz z bilansem środków stanowiącym formę sprawozdania rocznego.
4. Zapisy w księgach dokonujemy w walucie polskiej w oparciu o dokumenty rachunkowe w porządku chronologicznym. Dokumentami są dowody operacji gospodarczych, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzone przez dwie osoby do tego upoważnione. Dokument taki powinien być oznaczony w sposób pozwalający stwierdzić jego powiązanie z zapisami księgowymi.
5. Zapisy księgowe dokonujemy czytelnie i w sposób trwały.
6. Salda poszczególnych kont analitycznych winny być zgodne z saldami kont syntetycznych.
7. Salda poszczególnych kont syntetycznych są podstawą do sporządzania sprawozdań finansowych.
8. Jeżeli księgi rachunkowe prowadzi się za pomocą komputera należy podać wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera oraz określić dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera, zwłaszcza:
1) wykaz programów służących do przetwarzania i grupowania danych - wraz z opisem przeznaczenia każdego programu i sposobu działania;
2) zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych;
3) sposoby właściwego stosowania programów;
4) zasady ochrony danych.

IV. INWENTARYZACJA
1. Wykazany w księgach rachunkowych stan aktywów i pasywów należy zweryfikować poprzez inwentaryzację.
2. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów ustala się w drodze:
1) spisu z natury posiadanych środków bilansowych na koniec okresu sprawozdawczego;
2) uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń stanu sald rozliczeniowych;
3) rozliczenie rozrachunków z członkami (zaliczki);
4) weryfikacji sald wynikających z ksiąg rachunkowych.
3. Spisom z natury podlegają środki trwałe, pozostałe środki trwałe i materiały w użyciu, stany magazynowe oraz gotówka w kasie.
4. Inwentaryzację składników, których stan rzeczywisty nie podlega ewidencji wartościowej (inwentaryzację pozabilansową) prowadzi się w celu ustalenia stanu posiadania i racjonalizacji wydatków w oparciu o prowadzone księgi inwentarzowe.
5. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji właściwe prezydia powołują 3-osobowe komisje inwentaryzacyjne.
6. Spisy z natury przeprowadza się w obecności osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie.
7. Wyniki inwentaryzacji z natury ujmuje się na odpowiednich arkuszach spisu z natury, sporządzonych w 2 egzemplarzach.
8. W przypadku, gdy środek trwały lub pozostały środek trwały ulegnie zepsuciu lub z innego powodu nie nadaje się do dalszej eksploatacji, należy sporządzić protokół brakowania i spisać go na straty.
9. Brakowanie i niszczenie środków inwentarzowych wykonuje na ogólnych zasadach komisja inwentaryzacyjna, o której mowa w ust. 5.


V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. Zarząd Krajowy i Zarządy GW oraz Regiony (posiadające osobowość prawną) sporządzają sprawozdania finansowe, składające się z bilansu oraz wykonania preliminarza wpływów i wydatków – zgodne ze wzorem przyjętym w WPK.
2. Grupy Wojewódzkie nieposiadające osobowości prawnej sporządzają sprawozdania finansowe składające się z bilansu przychodów i wydatków i przekazują do wiadomości prezydium Krajowego Zarządu.
3. Roczne sprawozdanie finansowe, na wniosek właściwej Komisji Rewizyjnej, zatwierdzane jest w formie uchwały przez organ władzy Stowarzyszenia, jak w dziale I ust. 4.
4. Zasady rozliczania się struktur Stowarzyszenia z urzędami skarbowymi określają właściwe przepisy finansowe.


VI. PRZECHOWYWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH
1. Wszelkie dowody księgowe i ich zestawienia, które stanowiły podstawę księgowań należy układać bieżąco w kolejności zapisów w księdze głównej (dziennik) i przechowywać w sposób zapewniający ich nienaruszalność.
2. Okres przechowywania dokumentów finansowych winien być zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach szczególnych, nieuwzględnionych w instrukcji obowiązują aktualne rozporządzenia i zarządzenia ministra finansów dotyczące działalności finansowej stowarzyszeń oraz uchwały organów Stowarzyszenia dotyczące spraw finansowych stowarzyszenia.