BIEG Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

BIEG Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

WYCIECZKA - Wrocław, Dolny Śląsk – 3 dni

Przedstawiamy do zapoznania propozycję programu wycieczki, organizowanej dla członków Regionu IPA Krosno wspólnie z Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym "Floratur" z Rymanowa Zdroju.

Program oraz koszty jego realizacją mogą ulec zmianie, w zależności od liczby osób chętnych do wzięcia udziału w wycieczce i realizowanych atrakcji.

W celu dokonania zapisu na wycieczkę, proszę kontaktować się z Przewodnicząca Regionu IPA Krosno, kol. Beatą Raus pod numerem telefonu 725 041 576. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 26 lipca br.

 Wrocław, Dolny Śląsk – 3 dni

 Termin: 10-12.09.2021

 Wyjazd godzina 1:00 w nocy

Dzień 1: Przyjazd do Wrocławia, spacer po centrum Wrocławia, uniwersytet Wrocławski, Panorama Racławicka, Park Szczytnicki, przejazd na nocleg i obiadokolację połączoną z wieczorkiem integracyjnym.

 Dzień 2: śniadanie, Świdnica - Świątynia Pokoju, starówka, przejazd na Zamek Książ – zwiedzanie, kompleks Rise – Osówka, obiad, wieczór do dyspozycji grupy.

 Dzień 3: śniadanie, Zabytkowa Kopalnia w Nowej Rudzie, wejście na Szczeliniec Wielki, obiad, wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd około godziny 24:00.

 Świadczenia: 2 noclegi, wyżywienie (1 obiad, 2obiadokolacje, 2 śniadania),pilot, przewodnik lokalny, zestaw audio guide, wieczorek integracyjny.

 Wartość usługi: 440 zł.

 Dodatkowo płatne:

 - Transport + opłaty + kierowcy około 60 zł.

 - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:

 - Panorama Racławicka – 30 zł.,

 - ogród japoński – 5 zł.

 - uniwersytet – 10 zł.

              - Zamek Książ – 39 zł.

 - świątynia Pokoju – 10 zł.

 - Szczeliniec – 12 zł.

 Razem około 105 zł.

 Dodatkowe informacje:

 Biuro FLORATUR

 Grzegorz Wojtoń - 605 050 453

 


 

KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 10/2020, podjętą przez Walne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Krosno w dniu 17 lutego 2020 roku ustalono wysokość dodatkowej składki członkowskiej.

W związku z powyższym, od dnia 01.01.2021 roku wysokość składki członkowskiej IPA Region Krosno wynosi 80 złotych.

                                                                                    Prezydium

                                                                               IPA Region Krosno


 
  

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA

Sekcja Polska - Region Krosno

International Police Association - Polish Section - Region Krosno

 SIEDZIBA : 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28

 Gmina: Krosno Powiat: Krosno Województwo: podkarpackie

 KRS: 0000223165    REGON: 18000328900000  NIP: 684-23-83-393

 Rok powstania: 2003

 Wesprzyj nas finansowo - Wpłać darowiznę

 Dane do przelewu:

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA 

Sekcja Polska - Region Krosno,

 nr konta: 40 8642 1083 2002 8326 7994 0001

 


 

International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie zrzeszająca ponad 400 000 policjantów w 63 krajach członkowskich. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, płeć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie.


Dewiza stowarzyszenia - "Służyć poprzez przyjaźń".

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Krosno - Sekcja Polska powstał w dniu 25 kwietnia 2003 roku. Wspólnie z dwunastoma innymi regionami tworzy Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA liczącą ponad 900 członków. Region IPA Krosno opowiada się za współpracą ze wszystkimi regionami i grupami wojewódzkimi w kraju oraz ze wszystkimi sekcjami narodowymi w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami,
e) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 r. przez Narody Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA - edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA - profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO - pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych,  porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO - prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja, równouprawnienie kobiet i mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA - działalność na rzecz integracji europejskiej,  promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Liczba członków: 130

Zarząd:

Beata Raus - przewodnicząca

Radosław Przybyła - sekretarz

Marcin Haręzga - zastępca sekretarza

Ignacy Puchta - skarbnik

Witold Podlaszczak - członek prezydium

Andrzej Krukar - członek prezydium

Wojciech Stefański - członek prezydium

Dariusz Gałuszka - członek prezydium

Wiktor Urban - członek prezydium

 

Komisja  Rewizyjna:

Tomasz Bąk - przewodniczący komisji

Mariusz Fic - członek komisji

Marek Jędrzejczyk - członek komisji

 

Czym jest IPA ?

International Police Association (w skrócie IPA) czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji zostało założone 01.01.1950 roku. Inicjatorem był angielski policjant Arthur Troop. Celem Stowarzyszenia jest wyznaczanie zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniu 8 maja 1979 roku. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie. Jest  największym Stowarzyszeniem na świecie i zrzesza  ponad 400.000 członków w 63 sekcjach narodowych. Dewizą stowarzyszenia w języku esperanto jest „Servo per Amikeco”, co znaczy „Służyć poprzez przyjaźń”. Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkowstwa jest jego rodzinny charakter.

IPA daje …

Szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyjno-Szkoleniowym (IBZ) zamek Gimborn (Niemcy) z finansową dopłatą dla członków IPA, lokalne, regionalne i międzynarodowe zawodowe imprezy na wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spotkania młodzieżowe dla córek i synów członków IPA oraz seminaria dla młodych adeptów policji, umożliwia korzystanie z niedrogich domów wczasowych krajowych i zagranicznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych, niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.

IPA członkostwo …

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści Policji. Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne i asocjacyjne.

IPA zobowiązuje się …

–  zachęcać do osobistych kontaktów, organizując wymianę wizyt jednostek i grup, organizowanie wakacji grupy oraz inicjowanie pen-przyjaźni;

– promować i wzmacniać wśród służb policyjnych poczucie poszanowania prawa i utrzymania porządku;

– rozwijać działalność społeczną i kulturalną oraz zachęcać do wymiany doświadczeń zawodowych;

–  dążyć do poprawy wizerunku policji w krajach członkowskich  i pomagać w poprawie stosunków pomiędzy społeczeństwem, a policją;

–  do wspierania wymiany młodzieży i międzynarodowe spotkania młodzieży w celu promowania większej tolerancji i zrozumienia między ludźmi, i zrozumienie dla pracy policji;

– wspieranie międzynarodowych publikacji, oraz pomoc w przygotowaniu bibliografii policji, a tam gdzie to możliwe, wszystkie prace związane z prawem lub prawnych;

–  w celu ułatwienia współpracy międzynarodowej poprzez kontakty miedzy polcją ze wszystkich kontynentów i przyczyniać się do wzajemnego zrozumienia problemów zawodowych

Źródło:

http://ipapodkarpacie.pl/co-to-jest-ipa?


HISTORIA IPA

ZARZĄD ŚWIATOWY 2012-2015

Zarząd Światowy IPA wybierany jest co trzy lata na Kongresie Światowym. Ostatnie wybory odbyły się na XX Światowym Kongresie IPA, który odbył się dniach 4-9 września 2012 roku w Eilat (Izrael). Wzięli w nim udział delegaci z 60 państw. Zabrakło delegatów z Pakistanu, Gabonu i Lesoto. Wykluczono sekcję narodową z Szeszeli. Zawieszono w prawach członka sekcję narodową Pakistanu za zaniechanie przeprowadzenia kongresu po trzyletniej kadencji, który powinien odbyć się w 2011 r. Natomiast w szeregi pełnoprawnych członków została przyjęta Bośnia i Hercegowina. W 2014 roku przyjęto Armenię, Macedonię, Kazachstan.

Międzynarodowym dniem IPA został przyjęty dzień 5 czerwca.

Historia International Police Association 

(1949-2014)

W dniu 1 stycznia 1950 r. w Wielkiej Brytanii powstaje, dzięki inicjatywie sierżanta Brytyjskiej Policji sir Artura Trompa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA. Jest to stowarzyszenie neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie, a przynależność do niego zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez ONZ w 1948 roku oraz deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 8 maja 1979 roku.

Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela, jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Ideę tę, zawartą w sentencji „Servo Per Amikeco” „służyć poprzez przyjaźń”, próbuje obecnie materializować ponad 400 tys. policjantów z 66 krajów, członków IPA.

Podczas ostatniego XX Kongresu Światowego IPA, który odbył się w dniach 4-9 września 2012 roku w Eilat – Izrael podsumowano dotychczasową działalność, wyznaczono kalendarz kolejnych spotkań kongresowych, a także wyłoniono władze stowarzyszenia na kolejną kadencję. Godność Prezydenta powierzono Pierre-Martin MOULIN ze Szwajcarii.

Język rosyjski został zatwierdzony jako kolejny do tłumaczenia symultanicznego w trakcie światowych kongresów i posiedzeń biura wykonawczego. Najaktywniejszymi sekcjami w organizowaniu działań statutowych to Polska, Niemiecka, Włoska, Rumuńska i Turecka.

Biuro Światowe ogłosiło wyniki konkursu na stronę internetową przyznając złote, srebrne i brązowe laury sekcjom narodowym. Nasza strona internetowa otrzymała brązowy laur.

Stowarzyszenie w Polsce (1992-2014)

(około 10 tys. członków)

Przeniesienie do polskiej Policji idei IPA, czyli działania poprzez przyjaźń bez względu na różnice polityczne, kulturowe i wszystkie inne, stało się możliwe dopiero jako efekt polskiej transformacji ustrojowej i powołania neutralnej politycznie Policji. Już latem 1990 roku policjanci z Poznania nawiązali pierwsze kontakty z policjantami francuskimi, którzy przekazali im materiały dotyczące International Police Association oraz zapoznali z jej celami statutowymi. Zaproponowali również pomoc w utworzeniu sekcji polskiej. Podobną współpracę podjęli niemal w tym samym czasie policjanci z Jeleniej Góry, tyle że ich partnerem stała się Sekcja Duńska IPA. Przy jej pomocy zorganizowano zebranie inicjatywne grupy założycielskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów-Oddział Duński-Esbjerg, na którym powołano tymczasowy zarząd. Przewodniczącym został kol. Ryszard Siewierski ówczesny I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Jeleniej Górze. W ten sposób do organizacji przystąpiło 122 policjantów, którzy otrzymali legitymacje IPA wystawione przez Sekcję Duńską IPA z datą 16 marca 1992 roku. W tym okresie polscy policjanci przystępowali do IPA również indywidualnie, poprzez organizacje działające w Niemczech i Francji.

Wzrastające zainteresowanie IPA wśród funkcjonariuszy polskiej Policji, prowadziło nieuchronnie do powołania autonomicznej Sekcji Polskiej. Decydująca inicjatywa stała się udziałem policjantów garnizonu poznańskiego. 17 czerwca 1991 roku zorganizowali oni spotkanie, w którym uczestniczyli też przedstawiciele WSPol. w Szczytnie oraz policyjnych garnizonów w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Słupsku. W dniu 20 sierpnia 1991 roku, po uzyskaniu zgody wiceministra Jana Widackiego na utworzenie i działalność Sekcji Polskiej IPA, doszło do ponownego ich spotkania w Poznaniu, podczas którego wyłoniono grupę inicjatywną mającą doprowadzić do prawnego zalegalizowania Stowarzyszenia. Nastąpiło to ostatecznie 23 grudnia 1991 roku, kiedy Sąd Wojewódzki w Poznaniu wydał postanowienie o zarejestrowaniu międzynarodowego stowarzyszenia pod nazwą, International Police Association – Sekcja Polska”. 13 stycznia 1992 roku zostało ono wpisane do Rejestru Sądowego w Poznaniu pod pozycją ST 447.

Historyczny, bo założycielski Kongres Sekcji Polskiej IPA, odbył się w dniach od 16 do 17 października 1992 roku w Kiekrzu pod Poznaniem. Uczestniczyło w nim 52 delegatów reprezentujących 630 członków, wówczas skupionych w 22 grupach wojewódzkich oraz dwóch obserwatorów z Jeleniej Góry (byli formalnie członkami IPA Sekcja Duńska). Wyłonili oni trzynastoosobową Krajową Komisję Wykonawczą. Prezydentem został wybrany Jacek Węgrzyn.

W dniu 6 listopada 1992 roku na 24 Międzynarodowej Konferencji IEC (International Executive Council – Międzynarodowa Rada Wykonawcza) w Rio de Janeiro w Brazylii, dzięki rekomendacji policjantów z Sekcji Francuskiej i Duńskiej IPA, Sekcja Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. W ten sposób zostały zwieńczone ponad dwuletnie starania i zabiegi o prawne jej uznanie w kraju, a także wprowadzenie na arenę międzynarodową. Było to zarazem dowodem, że międzynarodowa społeczność policyjna, zaakceptowała zasady organizacji i działania polskiej Policji, respektujące kanony państwa demokratycznego.

Statut Sekcji Polskiej IPA stanowi, że jej członkami mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, jak również emeryci i renciści tych formacji. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. Zrzesza ona ponad 10 tys. członków.

O otwarciu IPA – Sekcja Polska, na funkcjonariuszy Straży Granicznej – jako pełniących służbę o charakterze policyjnym – zdecydowano 15 marca 2003 roku podczas posiedzenia Krajowego Zarządu IPA w Mysłowicach. W ślad za tym Komendant Główny Straży Granicznej zezwolił podległym funkcjonariuszom w służbie stałej i przygotowawczej, na członkostwo w stowarzyszeniu w trybie indywidualnym. Stanowisko to potwierdzono na V Kongresie Krajowym, którego delegaci wprowadzili odpowiedni zapis do statutu.

Statut IPA wyróżnia następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne oraz asocjacyjne. Pierwsze jest nabywane z na mocy uchwały Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej po uprzednim złożeniu deklaracji i wniesieniu składki członkowskiej oraz wpisowego. Członkostwo asocjacyjne może otrzymać policjant z innego kraju, w którym nie powstała sekcja narodowa IPA; traci je w chwili gdy w danym kraju powstanie taka sekcja. Za szczególne zasługi dla stowarzyszenia można uzyskać tytuł honorowy: „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Nadaje go Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu lub Zarządu Grupy Wojewódzkiej.

Mottem stowarzyszenia, jak już zaznaczano i przypominano, wyrażonym w języku esperanto jest: „Servo Per Amikeco” – „służyć poprzez przyjaźń”. Sekcja Polska IPA cel ten realizuje poprzez różnorodne działania i inicjatywy, wśród których wyróżnić można:

 • Organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów, spotkań i seminariów.
 • Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdów studyjnych.
 • Sprzyjanie wymianie i zbliżaniu młodzieży – podróże, seminaria młodzieżowe.
 • Informowanie o działalności Stowarzyszenia w wydawanym przezeń periodyku.
 • Rozwijanie kontaktów osobistych z członkami innych sekcji narodowych.
 • Uświadamianie funkcjonariuszom konieczności poszanowania prawa i utrzymania porządku.
 • Podnoszenie prestiżu Policji poprzez upowszechnianie wiedzy o policji w społeczeństwie oraz dbałość o zachowanie poprawnych relacji między społeczeństwem a policją.
 • Ułatwianie wymiany doświadczeń zawodowych z członkami innych sekcji narodowych.
 • Współuczestniczenie w przygotowaniu polskiej i światowej bibliografii prac dotyczących problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia.
 • Rozwijanie współpracy zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju.
 • Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązywania kontaktów oraz wspieranie nauczania języków obcych.

Hasło wyrażone w dewizie: „służyć poprzez przyjaźń” mobilizuje wielu policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz emerytów i rencistów tych formacji do aktywności nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale i na nie mniej ważnej, pozazawodowej. Członkowie stowarzyszenia znani są z podejmowania różnorakich inicjatyw dla dobra obywateli. Dzięki temu w świadomości społecznej wzrasta prestiż policji oraz stan wiedzy o zadaniach, problemach i dniu codziennym instytucji oraz ludzi, którzy je tworzą. Można bez ryzyka również, że wzajemne kontakty nawiązywane przez policjantów z różnych krajów, budujące podstawy do autentycznych policyjnych przyjaźni, będą częstokroć owocniejsze w działaniu, niż podpisywane porozumienia międzynarodowe.

Ważne jest, że członkowie IPA darzą się przyjaźnią i sympatią. Organizacja umożliwia kontakty hobbystyczne, sportowe, kulturalne i inne. Oferuje szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Ośrodku Informacyjno-Szkoleniowym w zamku Gimborn k/Kolonii. Bardzo ważnym elementem w stowarzyszeniu jest jego rodzinny charakter. Umożliwia korzystanie z niedrogich domów tzw. IPA HAUS na całym świecie. Członkowie mogą się odnaleźć w tłumie dzięki takim samym legitymacjom, znaczkom i naklejkom na prywatnych samochodach.

Źródło:

http://ipapodkarpacie.pl/historia-ipa/

ARTUR TROOP TWÓRCA I ZAŁOŻYCIEL

ARTUR TROOP

PAMIĘCI ARTURA TROOPA

TWÓRCY I ZAŁOŻYCIELA STOWARZYSZENIA

Arthur Troop urodził się 15 grudnia 1914 roku w Lincoln w Wielkiej Brytanii, gdzie spędził dzieciństwo i ukończył szkoły. Swoje zawodowe życie rozpoczął w specjalności mechanika, ale dosyć szybko znalazł zainteresowanie innymi celami życiowymi. Ukończył Oxford z dyplomem z zakresu nauk społeczno – ekonomicznych. Studiował także historię Rosji, która była jego życiową pasją.

W dniu 19 czerwca 1936 roku Artur Troop wstąpił do policji w hrabstwie Lincoln, specjalizując się w problemach ruchu drogowego. W trakcie pierwszych lat służby był świadkiem wydarzeń związanych z barbarzyńskiej wojną, która miała uwolnić ludzkość na długie lata od despotyzmu władców i innych konfliktów. Przez cały okres II Wojny Światowej był policjantem, i stale miał nadzieję na lepszą przyszłość dla narodów po jej zakończeniu.

Po zakończeniu działań wojennych wracając myślami do swoich osobistych doświadczeń związanych z korespondowaniem do przyjaciół policjantów, które ustały wraz z nastaniem drugiej wojny światowej, zaczął rozważać ich odnowienie. Krótko po wojnie podjął się ogromnego zadania założenia Światowej Organizacji Policyjnej wśród funkcjonariuszy policji z całego świata. Zawsze wierzył z ogromną i niezachwianą wiarą w ludzi żyjących w przyjaźni, a nie walczących. W tamtym czasie postrzegany był jako ekscentryk pozostający w wyraźnej opozycji wobec swojego szefa Policji jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W latach 1948-49 nawiązał pierwsze kontakty z przyjaciółmi policjantami z kraju i z zagranicy. W 1949 roku w „Brytyjskim Przeglądane Policyjnym” opublikował artykuł pod pseudonimem „AYTEE”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i warunkował powstanie w dniu 1 stycznia 1950 r. International Police Association z mottem w języku Esperanto „Servo per Amikeco”. Artur Troop został pierwszym Sekretarzem Generalnym Sekcji Brytyjskiej IPA. W tym samym czasie z pomocą pierwszych pionierów pracował niezmordowanie nad zachęcaniem do tworzenia krajowych sekcji. W krótkim czasie powstały sekcje IPA we Francji, Norwegii, Holandii, Belgii, Irlandii i Niemczech Zachodnich. W 1955r. podczas I Międzynarodowego Kongresu w Paryżu został pierwszym Międzynarodowym Sekretarzem Generalnym i przez wiele lat pełnił społecznie różne funkcje w stowarzyszeniu, aż do członkostwa honorowego w Stałym Biurze Wykonawczym.

Służbę w policji zakończył w 1966 roku i już jako emeryt kontynuował społeczną pasję w Społecznej Komisji Socjalnej w hrabstwie Lincoln, i wspierał osoby niewidome poprzez dostarczanie psów przewodników. Nie przerwał swojej charytatywnej misji nawet podczas choroby i w raz z żoną Marjorie nieprzerwanie prowadzili klub dla niewidomych w Stanford.
Pomimo swojej choroby Artur Troop wraz z żoną osobiście uczestniczył w obchodach 50 rocznicy powstania IPA w Bournemouth podczas XVI Światowego Kongresu. Za trud włożony w działalność w stowarzyszeniu na arenie międzynarodowej uhonorowany został Medalem Królowej, Medalem Imperium Brytyjskiego. Otrzymał również wiele nagród z innych krajów między innymi odznaczenia: Honorowy Krzyż Zasługi Austrii, doktorat honoris causa Kanady, Złotą Szpadę Węgier oraz Światową Nagrodę Policji. Był pierwszą wyróżnioną osobą Złotym Medalem IPA. Zmarł 30 listopada 2000r w wieku 85 lat, po ciężkiej chorobie nowotworowej w Hospicjum Sue Ryder w Peterborough w Wielkiej Brytanii w roku 50 – lecia International Police Association.

Źródło:

http://ipapodkarpacie.pl/artur-troop/